HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

r LA, 25 i
burgers, zieken in de gasthuizen , krankzinnigen, de dooden zelfs,
allen moesten zonder onderscheid voor het schavot en den brand-
stapel slachtoffers leveren. De mannen werden gefolterd , onthoofd,
aan den hals of bij de beenen opgehangen, voor langzame vuren
‘^ geroosterd, met gloeiende tangen doodgeknepen , geradbraakt, j
uitgehongerd `en levend gevild , hun huid over trommels ge-
spannen. De lijken van velen, die een natuurlijken dood Waren ,
gestorven, werden opgegraven en het rottend overschot aan de
galg gehangen, onder voorwendsel, dat zij gestorven waren zon-
r E der de laatste kerkgerechten, maar inderdaad, opdat hun be-
zittingen wettelijk ten prooi mochten vallen aan de schatkist" p
enz. (Opk. v. d. Ned. Republ. 3 dl. 17z.)·­
Op den Neurenbergschen Rijksdag , die bijeengeroepen was,
. hoofdzakelük om LUTHER’s aanhang te gronde te richten, ver-
klaarde Paus ADRIAAN VI bij monde van den ~Legaat CHRIEREGATI
ronduit, dat ,,de beroerten der Kerk uit de zonde der menschen
en meest uit die der Priesters en Prelaten der Kerk ontsproten K
­ waren." ,,Zelfs in den H. Stoel", zeide hij, ,,zün in de laatste
e jaren vele gruwelen gepleegd." ") (Opk. v. d. Ned. Republ. 1 dl. 91.)
Was er nu ergens namens de Herv. Kerk ook een woordvoer-
der o etreden die o recht een relaas had e even van de
Pg » P S g _
_ l *) De kerkelijke invloed op staatkundig gebied was ook in lang niet vlekloos. Het .
ongenoegen Gods werd - naar luid der geschiedenis -­ daarover eens op zeer tref-
I fende wijze aanschouwelijk waargenomen. Wij herinneren aan den slag van Varna
‘ · in 14.4,4.. I
' Toen de Turksche Sultan AMURATH II tot in Hongarije was doorgedrongen sloot
· Koning LADISLAUS vrede met hem. Nauwelijks had deze op het Evangelie en gene
op den Koran dien vrede bezworen, of door den aandrang van Kardinaal CECARINI,
die meende dat men tegenover Turken geen woord behoefde te houden en terwijl de ` _
Grieken, Venetianen en andere volkeren hulp zouden bieden, bezweek de koning
voor de verzoeking en nam de wapenen weer op.
De overwinning was lang twijfelachtig. De veldheer Jonamïas Humuanns deed
wonderen van dapperheid. AMURATH, zijne benden ziende wijken, haalde het vrede-
V Y tractaat uit zijnen boezem, en riep: ,,Zie hier, JEZUS! het verbond, dat de _!
‘ Christenen met mij bezworen hebben in uw heiligen Naam. Zoo Gij
een God zijt, gelijk zij zeggen, wreek dan Uwe en mijne beleedigingl" `
Na dat tijdstip werden de Hongaren geslagen en sneuvelde LADISLAUS en zijn
raadgever de Kardinaal; zelfs behaalde AMURATH het volgende jaar nogmaals eene
overwinning op HUNNIADES en sloeg hem 20.000 man af.
. @9 ‘ {