HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

1 .
. · 23
Men behoorde zich daartoe geheel te schikken in de leer en re- j
. geering naar het Apostolisch voorbeeld. In dat geval zou men
ook wars worden van de nieuw ingevoerde wijze van spreken.
j Men zou dan niet de tendeele door de oudvaders verdichte vor- il
I men en uitleggingen handhaven, maar die veeleer vergeten en meer
C behagen krügen in de eenvoudigheid, die ons van CHR1srUs en
de Apostelen was nagelaten , bü het spreken over goddelüke dingen.
z De geleerde schrüver wenscht echter, ,,dat niemand uit züne
j aanwijzingen van de dwalingen der oudvaders, zou besluiten, '
P alsof hij al de Oudvaders met hun boeken wilde verworpen
` zien. Men moest bü het lezen der schriften van CYPRIANUS,
Aueusrmus en eenige anderen bekennen, dat ze zonder voor-
‘ lichting des Heiligen Geestes onmogelijk van de Christelijke re-
ligie zoo hartelijk hadden kunnen schrijven. Waarom zü dan ook
voor vrome en oprechte Christenen, die God van harte zochten
en vonden, moesten gehouden worden." A
. Voorts, ,,behoorde men zich zelven, of anderen, allerminst
. CHR1sTUs’ Gemeente, aan eenige menschelijke schriften, woorden
van conciliën en vaderen te binden. Men moest nooit iemand
Q voor ketter houden, die niet juist zoo geloofde als zij. De Chris-
l tenen hadden geen vaderen en conciliën te volgen, maar CHRIS- ,
l rus, en zij behoorden te blijven bij de woorden en wijze
` van spreken door de Profeten, door CHRISTUS en Zijne Apos-
ik telen gebruikt. Wat kunnen wij" - vraagt de schrüver - ,,meer .
van iemand eischen? Uit wiens bevel zouden wij zulks doen? .
ii Daarom gebruike elk zijn Christelijke vrijheid en men verstore
die bü anderen niet."
· ,,Daarom, zoodra iemand zich genoodzaakt ziet, nieuwe en
vreemde woorden te gebruiken, teneinde zün geloof en gevoelen ,
` van God te verklaren, en hem dus de woorden der Profeten en
Apostelen niet voldoende voorkomen, dan geeft dezulke een
A zeker en gewis bewijs, dat niet alleen zijn woorden nieuw zün,
maar ook de leer en het geloof dat hij voorstaat. Anders toch
ware het onmogelijk, dat hem de goede en bekwame woorden i
A der Heilige Schrift onvoldoende voorkwamen.? ` r
t
. l ..
l , J