HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

$» . ,
j I ` 2I I
‘ I enkele personen in Velp voor enkele jaren beproefd werd, ge-
_ l regeld tot Schriftonderzoek samen te komen, werdlhet spoedig ­
door klerikale invloeden tot niet gebracht. In het dorp Doorn, `
voor ongeveer I4 jaren, had daarbij een opmerkelijke gebeurte-
nis plaats, die wij wel de moeite waardig achten te boekstaven,
il Iemand die op een villa aldaar woonde, hield om de maand gods-
“ dienstige büeenkomsten in zijn woning, die voor elk belangstel-
lende toegankelijk waren. Hü liet van tijd tot tüd eenige predi-
, kanten spreken, doch voor de afwisseling doorgaans meer dan
Q één. Er kwamen geregeld veel personen, te veel voor de plaat-
j selijke ruimte.
3 Men vroeg aan de kerkvoogdij beleefd, enkele malen gebruik
te mogen maken van het kerkgebouw, dat even beleefd gewei-
. gerd werd, onder de opmerking, dat daar ter plaatse reeds op
wettige wijze in het godsdienstig onderwijs voldoende was voorzien.
I Tot het doen bouwen van een lokaal was geen gelegenheid
te vinden, wijl er al de gronden onder het beheer stonden van
den heer van het dorp en deze, alweder door klerikale invloe­ .
r~ den, ten sterkste afkeerig werd bevonden om tot zulk een doel
iets - nog geen duim gronds werd gezegd - af te staan.
‘ Op de eerste vergadering die daarna op de oude plaats ge- I
houden werd, maakte iemand de opmerking dat: ,,hoewel de 'heer
van het dorp geen grond zou willen afstaan, toch, als God het
wilde,. binnen een jaar tijds aldaar zooveel grond zou kunnen te
’ koop komen, toereikend om een stad als Amsterdam op te bouwen."
Tegen elks verwachting en voorstelling in, kwam door een I
buitengewonen samenloop van omstandigheden aan het einde van
I i ' dàt jaar het geheele dorp in publieke veiling en juist enkele
minuten vóór dat één jaar was voorbij gegaan, gingen al die
gronden in eigendom aan anderen over. De grootte van het ver- I
· kochte bleek bij nader onderzoek, vrijwel overeen te komen met
" de uitgestrektheid van Amsterdam. r
Die bijeenkomsten naar de Schrift, bleken dus niet geheel aan
zich zelf overgelaten, maar stonden onder hoogere bescherming
A ll dan de vervolgers zich vermoedelijk hadden voorgesteld.
1