HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

IQ ,
de Herv. Kerk vooral door Staatsinvloed is ontstaan en kwam
tot hetgeen zij heden is.
Teneinde toch iets mede te deelen, herinneren wü aan de
stukken, geplaatst achter de Instificatie van de Resolutie
iv der Staeten van Holland, genomen den4Aug. 1617 pag. IQ en 25.
Men zal daarin vinden een wet van 40 artikelen met nadere toe-
lichting der Staten van Holland en Zeeland. Uit deze toelichting
behoeft men slechts de volgende regelen te lezen om den loop
der geheele zaak te verklaren. Er werd namelijk gezegd: ,,Dat
'· de godtvruichtige overigheid sich altijt toegeëigent
hebben het instellen van de Wetten de Religie
aengaande, is buiten dispute," enz.
De woorden: ,,is buiten dispute", duiden ons inziens, een tref-
fende overeenkomst aan met het ,,onwedersprekelüke" , van den
stadsschrijver te Efeze.
Voldoende achten wij reeds aangetoond, dat de Herv. Kerk
is een lichaam dat ten aanzien van de ,,0nderlinge bijeenkomsten" `
y der geloovigen, niet berust op de voorschriften der H. Schrift.
~ Wij zün innig overtuigd dat schier elk geoefend leeraar hier-
van kennis draagt. Om tot een gezond standpunt te komen heeft
i . men echter steeds met twee machten te kampen, namelijkrmet K
_ den invloed van den Staat en de heerschzucht van de priesters. j
Ook in den aanvang van het Christendom had men met gelijke
tegenstanden te worstelen. Wij wenschen met het mededeelen
` I van een niet algemeen bekende büzonderheid te herinneren, dat I
priesterlijke naijver de voornaamste oorzaak was tot het dooden · ·
van _]EzUs. Immers bij het spreken van jezus. over den ,,Wün­
gaard", verstonden de overpriesters en de farizeën dat die ge- i
_ i lükenis ten doel had hun geheime overleggingen om Hem te i
dooden in het lichtte stellen. In die gelijkenis komt het volgende
voor: ,,Maar de landlieden , den Zoon ziende, zeiden onder elkan­ {
. der: Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem dooden, en j
zijn erfenis (aan ons) behouden.” I
Men weet, dat de erkende verklaring over de beteekenis van 1
R- ­,,erfgenaam" in deze is, dat door den dood van JEZUS, het volk
.,.. j . j