HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

I l c m..~....-w_ _ ,_`__ , je
F
F
gl ` 18
Gij duidt, geachte heer, als den ,,Koning der Kerk," den Hei- 4
land aan, maar gesteld eens, dat de Heere iemand uit het volk
toerust met al de gaven en krachten des geloofs en dat daarna p
dezulke dong naar een leeraarsambt in de Herv. Kerk. Wat zou
men doen, hem als zoodanig aanstellen? Immers beslist, neen! ‘
Welnu, neem verder aan dat iemand den Koning behaagt en
door hem tot bevordering wordt aanbevolen bü den Minister.
· t·· Deze bewerkt daarna aan een academie een benoeming tot theo-
, _ logisch doctor honoriswcausa, Toegerust met de vereischte
_ , A zoo iemand zich beroepbaar en immers zeer zeker y‘
zou hij plaatsing vinden.
W Wie is nu feitelijk Koning der Kerk? ‘
W Op deze wijze beschouwd - dat onpartijdig geoordeeld, als
~ juist zal worden erkend - valt ook de titel van ,,Herder en
leeraar" dien men zich in de Kerk laat toekennen, terug te bren-
gen tot een onderscheiding, bloot ontleend aan Staatsmacht
en erkenning vanwege eenige kerkelijke lidmaten. l
i De geestelijke doodigheid waarover men in de kerkgenoot­ T
schappen algemeen klaagt en die vaak wedijvert met de kilheid ‘
W der muren van het gebouw waarin men vergadert, laat zich op _
die wijze voldoende verklaren en doet herinneren aan de profetie: l
,,Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan: Mij, de spring· ­
ader des levenden waters , hebben zü verlaten om zich zelven
bakken uit te houwen, gebrokene bakken, die geen Water hou-
den." jer. ll: 13. v l
dunkt, als het onderwerp rechtstandig in het licht der
. Schrift wordt geplaatst, er weinig kans overblijft op redelijke en
gezonde wijze een ander gezichtsveld te rechtvaardigen, tenzij
men in navolging van den stadsschrijver te Efeze _toch nog zou . D
blijven roepen: ,,het beeld is uit den hemel gevallen; onweder­
sprekelijk groot is d·e Diana van Efeze !"
Wij hebben ons vooral bepaald bij een Schriftmatig onderzoek · ~
en achten dit voor ons doel, als het meest overtuigend, vol-
K doende. Hadden wü de geschiedenis willen raadplegen, dan zou- y
de overvloed van bouwstoffen toestroomen ten bewijze, dat ook ‘