HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

· i
, . g
lijke Gemeente, die wü vertrouwen van harte lief te hebben en
=’ . waarvoor wü de eer hadden jaren lang te mogen strijden - -
heeft zich door alle eeuwen en onderverschillende vormen van
K _ KAïN af, dikwüls geopenbaard als een vervolgster van de geloo­
. p vigen. In den aanvang van onze jaartelling was zulks ook reeds in
gheen geringe mate aanwezig. Wie gelezen heeft de geschiedenis
van ATHANASIUS, CHRYSOSTOMUS en anderen, zal wel van den
waan genezen zün, dat de door staatszorg ontstane Kerk de oor­
jp spronkelüke Gemeenten van CHRISTUS met eere verdrongen heeft.
' Reeds het bestaan der vele kerkgenootschappen, van al de ,,i‘s­ .
men’s" en ,,anen" in richtingen, geven het bewijs, dat men
A _ den oorsprorïkelüken eenvoud en de éénheid miskennende, ll
in eigenwillige wege hulp heeft gezocht. V _,
Het huwen der Kerk met den Staat, was een zwaar vergrüp 2
, en hoe kan het anders, dan dat daaruit dienstbaarheid aan haar
pl anders vreemde machten, moest volgen. Waar de Staat aanvangt
Q te heerschen, eindigt de rechtstreeksche invloed des Geestes. (
L De Staat heeft niet zelden op het geestelüke leven een invloed
i ’ uitgeoefend, als een BAJAZET op de oude gemeente van Phila-
§ delphia in Azië. ll
Z Dat tijdens het ontstaan der Herv. Kerk de staatkunde een le-
· ' vendig aandeel in de werkzaamheden heeft genomen, blükt voor- A j
) ' al uit den inhoud van den eed, opgelegd aan predikanten bü den K
. aanvang hunner bediening en den rang, dien de Staat zich daarin j
toekende. Allereerst toch werd de belofte van trouw aan
J dezen geëischt. ,,Ik sw;eere" - zoo luidde het - ,,bü den
almachtigen Godt, en onsen Heere JESUM CHRISTUM, _
dat ik een getrou ondersaet sal wesen den Koningh i
van Spanje ..... sijnen Stadthouder in dese Pro- K
j vinciën den Prinse van Oranje ..... en ook deze
‘ Magisstraet, in alle ’t geene tegen den wille Godts l
J en mün ampt niet sal strijden," enz. nl
4 Eerst daarna volgde hetgeen op het ambt betrekking had.
N p Die zorg breidde zich allengs zoodanig uit dat zelfs de Staat zich
M p belastte mefhet beheer der fondsen en het uitkeeren der tractementen.
« ?

. 1‘ K
¤