HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

` 16
den Geest van God zün wedergeboren, en den Heiligen Geest
A hebben ontvangen. Tüdens de Heer op aarde was, had men in "’ ·
‘ Palestina minstens acht en veertig hooge scholen voor geestelijk
‘ en wetenschappelijk onderricht en eenige zeer beroemde wijs- K
, geerige hoogescholen, zooals, te Heliopolus; maar nimmer heeft . ~`
L de Heere zijnen jongeren last gegeven zulke inrichtingen tot Voor- l
bereiding te bezoeken. - jiïzus heeft GAvEN gereed, en waar
deze spreken zwijgt alle studie. Hij koos juist eenvoudige vis- -
schers om vooral te doen uitkomen, dat Zijn kracht niet zetelt
j in de wijsheid en kennis der menschen. Zün gaven zijn zóó l
jj machtig, dat zij, als het noodig is, den discipelen alle vreemde
talen, als ware het hun moedertaal, doen spreken, en dat kranken I
I en_k_reupelen door oplegging hunner handen genezing vinden. __
In de Hervormde Kerk, die de wijsheid aan de tendeele ongeè
loovige academiën doet zoeken, haar tucht somtijds laat hand- jf
haven door de bajonnetten der militairen; waar van de leeraren j
niet eens geëischt wordt: bewustheid van wedergeboorte;waar bij Q
het aanstellen vaak ilagrant in strijd met 1 Tim. III : 1-7«­ge· j l
handeld wordt, of waar die voorschriften grootendeels worden '
terzijde gesteld als niet bestaande, hoe kan dààr, moeten wij vra- {
gen een discipel van jezus, zonder bezwaar verkeeren! Hoe
kanjhem daar de lust ontbreken, ja zelfs hij geen aanleiding er ·
to.e vinden, om in ,,de verste verte ," tegen den diep ontaarden , '
toestand eenigen strüd aan te binden? l 4 _ 4 j _ .
j Zelfs haar lief te hebben! zie, ·dat is voor ons een geheel
onbegrüpelijk vraagstuk. · N A Z. _ . _ q, i
Wü lazen nog slechts enkele grieven op, want er zijn er nog zéér .’
‘ vele, waarover wij, om niet al te uitvoerig te worden, verder
zullen zwijgen. Alleen wenschen wij nog in herinnering te stellen,
dat de Hervormde Kerk reeds van den aanvang aan, de kiemen j
van bederf inzich omdroeg en dat reeds een joH. I<OELMAN, een
. ,BRAk1z1., en anderen in lang geen vrede met haar inrichting of l, ‘
openbaring betoonden, vooral blijkt zulks uit vele dichterlijke
ontboezemingen in de beide voorgaande eeuwen. _ ` . _ V
De Kerk ­- wel te onderscheiden van de algemeene Christe· H _
l

. nl j
I