HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

l
rg f
l
heid dierzij zoo üverig toont te bevorderen. Ook al niet, welnu, _-
dan blüft ons alleen de dagelüksche meening over, door te den- ‘
ken aan een billijk gevoel van dankbaarheid, omdat u er twaalf
V_ jaren ongestoord een middel van bestaan in vond. '
ij Dit is echter al te materieel om als juist aan te nemen ju - ‘
i zoeken wij daarom naar een verhevener oorzaak. t
Op bladz. 27 noemt u den Heiland: Koning der Kerke; of-
‘ schoon volgens de H. S. juister zou zün gezegd: Heer der Ge- i
meente, ware het mogelijk dat u de Herv. Kerk beschouwt, als ‘
i een instelling van God en op zoodanige overtuiging uwe liefde W
· tot haar had doen levendig worden. G _
L ` Veijgun ons dit nader te bespreken. Vooraf herinneren wij, ` i
I dat u blijkens uwe herhaaldelük gegeven verklaringen immer
_ naar den Woorde Gods wenscht te oordeelenen te handelen , en dat i
li u de kerkelijke reglementen niet bindend acht, als die met dat _
j woord strijden zouden. Gij beklaagt u voorts, dat men inquw
kwestie U slechts menschelijke wetsbepalingen heeft voorgehou- i
den,‘ en er in den bul die u uitdreef niet een enkel Bijbelwoord
‘ was opgenomen. Dewijl U dus herhaaldelük verklaart waarde te p
hechten aan het oordeel der Schrift, zal ons betoog, dat juist
j daarin steun vindt, U niet kunnen mishagen.
Wij wenschen dus te onderzoeken of de Herv. Kerk voor den j
j Christen oorzaken bevat om haar te kunnen liefhebben. i
·"= kennen die niet. Wij leerden haar na een nauwkeurig onderzoek j
U en rijpe ervaring kennen als een bloot maatschappelijke inrichting i
‘ van godsdienstigen aard, die bij oprechten en ernstigen zin , trouw
aan haar voortreffelijke belijdenisbepalingen, en waar zü·ver­
% volgzucht verloochend heeft, nuttig kan werkzaam zijn. Als zoo- l
. danig zouden wij haar geen stroo in den weg willen leggen.
_ Liefhebben gaat echter veel verder. Neemt men haar oorsprong K *
jr hooger aan dan menschelük, dan zou de eerbied voor den pj U
‘ · ‘ Stichter, ondanks alle gebreken , wellicht achting, zelfs liefde ·kun­ * .
nen rechtvaardigen; doch dan behoort bewezen te worden dat Q
zij een instelling Gods is. Dat schijnt echter niet mogelijk,
want. in het jaar I825, dus nog vóór de eerste afscheiding vol- 4
A; ,‘>` U 1
3 il l
ïl