HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

,, , N. J »-- - --»- -, A ..,- .,...,._...D.
L -_ j
j I2
jg G In het verdere van uw schrüven wordt het waarlijk niet onbe-
i­ duidender; u zegt daar nog: ,,Maar de Heere, die het plichts-- _
gevoel in mij werken deed, en die mü voor de verachtelüke
j houding van enkele ambtgenooten te Rotterdam huiverig had
gemaakt, neigde mün 'hart om ook metterdaad getrouw aan ï i
, de Gereformeerde beginselen te blijven." l
Er moest dan eerzucht worden opgewekt om bij u den doorslag te
jj geven tot volharding? Alweer draagt deze zin het bewüs dat i
j- gij niet vrijwillig, dus niet onverdeeld uw zaak dient. Dit te
lezen heeft ons inderdaad zeer teleurgesteld. Vóór het lezen l
uwer brochure meenden wü dat gij, betreurende de weinige vrij- .
L _ ­ i heid die de rechtzinnige partij in de Herv. Kerk van wege de be- .
je D sturen vond, gij u zoolang mogelijk van uw rechten en plichten E
‘(‘ { had gekweten, tot men u aan den wal plaatste, als ongeschikt
r voor de verdere vaart. l`
' - In zulk geval zou de ondergane vervolging voor u meerdere
( waarde kunnen hebben. Naar veler wüze van zien,nog meerder,
wanneer gü geheel vrijwillig waart uitgetreden, nà het bewust wor- Q
­ den van het verkeerde dat de Herv. Kerk in veel aankleeft. Men
. al ziet zich teleurgesteld; want het blükt nu niet, dat eene inner-
is lüke overtuiging, en haar aandrang alleen, u manmoedig heeft ,
j doen uittreden. Integendeel op bladz. 17 verklaart gij zelfs, ,,ik4
! j Q voer in de verste verte geen strijd tegen de Hervormde Kerk,
’ die ik 11€£h€b.··
i K In de ,,verste verte ," is al heel ver! Q
Gij hebt dus de Herv. Kerk lief, maar gü zegt niet waarom. -
V, Dit had wel mogen gezegd zijn, want thans is men genoopt naar
‘ de oorzaak dier liefde te gissen. Is het omdat zijals lichaam zich g
‘ zoo üverig heeft betoond in het doen eeren op den kansel van j
` den Cuizisrus? Of in haar zachtmoedig en liefderijk gedrag
l · jegens dwalenden en doleerenden? Of soms om den steun die door _ i
· haar aan de Zending, Evangelisatie, werken van liefdadigheid en
van openbaar nut worden aangebracht? Om de verwarming des
winters van hare koude, kille lokalen, bestemd voor hare open-
bare eerediensten? Niet, waarom dan? ls het vanwege de vrü- l
~ - ii-

ïê. _ ‘- j