HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

l I
j II t
i waar gü schrijft: ,,Waarlijk niet gewillig heb ik mij ten dienste
der Velpsche Gereformeerden gesteld. Had ik de inspraak van
mün zondigen wil gevolgd, ik zou hen niet ontvangen, of anders .,
,,met een kluitje in het riet" hen van mij gezonden hebben.
Mi Maar ­- de HEERE w1LnE HET ANDERSl” * pl
,,Als een ONWILLIGE in mü zelven, ben ik door Hem op den
weg der gehoorzaamheid en der plichtsbetrachting geleid."
Gij weet toch, dat een discipel van JEZUS behoort wederge­
_ boren te zijn door den Geest van God. De eerste vrucht der
wedergeboorte is immers een omzetting van den wil, waardoor .
men als een nieuw geborene begeerig en gewillig is gemaakt,
voortaan te doen hetgeen God eischt. Niet uit een wettisch be-
ginsel, maar uit liefde. Een Bileam alleen, werd gedwongen YA,
tegen zijn wil te handelen. Al de teksten aan te wüzen der
Schrift, die onze opmerking staven is voor u onnoodig; alleen
bepalen wij ons bij enkelen: ,,dien Hem met een volkomen hart
en met een WILLIGE ziel." 1 Chron. XXIX : 9.- ,,Mijn vrij- I
_ willig volk." Hoogl. VI : 12. - ,,Vrijwillige gave des volks
tr . . .. . . ­
en der priesteren, die ,,vr1_jw1ll1g geven." Esra VII : 16. j
t Zelfs in Rom. VII wordt door PAULUS getuigd: ,,het willen
is wèl bij mij." ~ Volgens 2 Petr. III: ,,want willens is dit
hun onbekend;" - terwijl naar Hebr. X : 26: ,,willens zon-
1 ~ digen, nadat wij kennis der waarheid ontvangen hebben," geen
slachtoffer meer overlaat.
Is in deze een vermoeden geoorloofd,dan vermeenen wü datU
[ wèl gewillig, maar door allerlei bezwaren en bedenkingen tijde- g
· lijk in uw goed voornemen verlamd waart, dat gü in uw brochure .
j slechts wenscht te beantwoorden aan een büzondere denkwijze
van sommigen, die helaas maar al te dikwijls onder vromen ­
·i schün, Gode bedektelük de schuld toedichten van eigene overtreding. ,
_, Minder gemakkelijk komt het ons voor eene gezonde verklaring
·ï,­ te vinden, voor uw mededeeling op bl. 15: dat namelijk het
tegen uw zin is geweest, er botsing is ontstaan met de kerke­ · I j
' lijke besturen. Hoe! het uittreden uit het gehate juk der synode? ii
Dat juk was u dus te voren niet knellend? j
fi j

· l