HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

P _ I
ll T
i IO
v ` ,
X X van Efeze, die door Demetrius aan Paulus werd toegedicht, ver-
j nemen wij `van een ,,Kerkbewaarster.” BQ die gelegenheid bleek
Q vooral, welk een groote gehechtheid de onwetende menigte voor
; j hetgeen ,,tempel" heet betoont. De stadsschrijver - zie Hand. XIX
- verzekerde plechtig, dat er een beeld uit den hemel was ge- "°
Si - vallen en dat deze dingen onwedersprekelijk waren.
De mannen daarentegen die het beter wisten, zooals Deme-
j I trius c. s., hielden uit baatzucht het volk in een dwazen waan.
. _ Zij verborgen de ware bedoeling, zweepten de onwetende me- _
X nigte op, met de beweering: ,,dat ook de tempel van de groote
A godin Diana als niets geacht zal worden, en dat ook hare majes-
_ teit zal ten ondergaan, aan welke gansch Azië, en de (geheele)
[ j' wereld godsdienst bewijst."
·; , '· Men leest alzoo van de Arnhemsche Kerk in den Bijbel niets.
j Dat is wel te betreuren , wijl ditmaal een stadsschrüver ontbreekt,
gl . om haar echtheid en grootheid als onwedersprekelijk te
l ` handhaven.
Op bladz. 6 leest men van ,,gereformeerde waarheid." Er ]_
wordt echter ook niet gezegd, wat men daaronder verstaan ir
j ` moet. Volgens onze bevatting is een gereformeerde waar-
~ heid, een geschonden waarheid, want waarheid laat zich niet
i reformeeren. Zij is veeleer de beweegkraeht, waarmede een
lg reformatie wordt totstandgebracht. Zoo spreekt `U een weinig 4 ~
{ lager op dat blad van ,,verbeurde genade." Dit is ons ook niet
Ai duidelijk, want tot heden beschouwden wij dat genade alleen
j · van toepassing was op personen en toestanden, waar reeds alle [
i recht en aanspraak op zegen en hulp vervallen is. ·
i . Zie, geachte Heer, door het onredelijk gebruik van zulke j
. orthodoxe termen, laadt men den schijn op zich als wil men een
j­ overdreven, of ongezonden godsdienstzin behagen; iets waartoe ··
- wij U als veel te verstandig beschouwen, dan dat U er door _,
E overtuiging gebruik van zoudt maken. ·ï,­
; Een soortgelüke uitdrukking, waar men echter liefst geen ge-
loof aan zal slaan, want ware zij juist, dan ontnaamt gij U zelf '
het mandaat van Herder en leeraar, - leest men op bladz. 14,
. _/ix
f