HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

Q i
i geen onderzoek doen, maar wenschen een weinig nadruk te
leggen op de woorden ,,tal van gereformeerde kerken". ‘r _
j Als nu, vragen wü, de Hervormde Kerk in Nederland tal van
· jj, gereformeerde kerken bevat, waarom dan al die drukte en Tf
j beroering veroorzaakt? j g
Of is soms ·de bedoeling, dat alleen zij den naam van gerefor­
meerd mogen dragen, die doleerende werden? ` _
In dat geval zou het echter aan sommigen niet overbodig
voorkomen, dat nader werd aangewezen waarin de reformatie
ij bestaat; Betreft deze alleen het zich los maken van het synodaal ·
kerkbestuur, dan vinden het woord ,,reformatie" wel wat _ l_j
`overdrachtelük gekozen. i`
3 K Voorts spreekt U van ,,w0nderlijke leidingen Gods", maar U ij.;
hebt niet aangetoond in welk opzicht het goddelijk karakter in iii
die leidingen uitkwam. ln het onderscheiden van den aard van VA
. een weg, is immers nogal licht vergissing mogelijk.
j Onverstaanbaar is voor uw uitdrukking van een Arnhem-
t ‘» sche `,,Kerk"`, nog wel met een hoofdletter; immers U zegt niet
. wat voor een instelling dat is, noch door wien zü werd opgericht.
_ `Ogm in alles het bewüs van nauwkeurigheid te geven, ware het
onzes inziens niet overbodig geweest ook mede te deelen, dat
volgens den Bübel van geen Arnhemsche, noch Amsterdamsche
E Kerk kàn sprake zijn. _ j
j Wij gelooven aan ééne algemeene Christelijke Gemeente; een
§ goddelijke instelling, onzichtbaar, waarvan ]EzUs het Hoofd is W
en de geloovigen in Hem, de leden.
Volgens het spraakgebruik duidt het woord ,,Kerk" meer aan ii
i een uitwendige, waarneembare openbaring van een belijdende jj
vereeniging van personen. Een lichaam, dat echter even als de
· _ ,,hoogten" in Israël, tot veel dwaling en afgodische vereering
{, kan aanleiding geven. '
j"j Ten einde voorts het denkbeeld van een Arnhemsche Kerk te j
_ handhaven, zou men, hoewel tevergeefs in de H. Schrift naar
het woord ,,Kerk", in de gewone gangbare beteekenis, moeten l
jj · zoeken. Alleen bij het vermelden van de belaging van den tempel jj
er r