HomeWat zou toch het doleeren beteekenenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 845.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 32.59 MB

1 ll .
L ·, .
in EQ
t
j 1
j .
l ll
j WELEERWAARDE HEER!
j ’ Uw brochure: ,,Wat is er geschied ?" draagt, behalve uw naam x
l i ~ en dien van den Uitgever, ook een devies, waarbij is voorge-
T steld een alziend oog, een horizontaal geplaatst zwaard en een
j, in evenwicht gestelde schaal; het geheel omringd door de tref`- .
fende woorden: ,,lN ALLES wAAR." j
%_ Met personen die dat begeeren is het waarlijk een aangename t ‘»
i en gemakkelüke taak te strijden - zoo het dan nog strüden j
; zou kunnen heeten. Hoe ridderlük en openhartig, naar het zich _
» laat aanzien, zal door dezulken elk worden bejegend, die naar
gelijk doel streeft. p
Sta ons daarom welwillend toe eenige vragen en opmerkingen E
Mi te doen. Verleen ons de gunst, zoo wij dwalende, of niet correct
’ worden bevonden, ons - ook ten bate van hen die dit opstel
' lezen ­- beter te doen onderrichten. Zoo liefdeloos als uwe gj
kerkelijke rechters zich tegenover u gedroegen, zult gij zeker
niet begeeren te handelen.
Wil daarom hetgeen wij bescheiden opmerken wegen, hanteer
uw zwaard en laat het blijven: in alles waar. = · _
V Vêfguh OHS mêt OIIZC OpII1€I`l{lI'lgCI'1 l§l'121lTlS 3.311 tevangen.
Q Op bladz. 1 van uw brochure, gewaagt U van ,,diep ingrij­ TU
pende gebeurtenissen, die in tal van gereformeerde kerken,
j gedurende de laatste achttien maanden hebben plaats gehad."
Naar de diepte of ondiepte dezer gebeurtenissen zullen wij ·
‘ l