HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.37 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

4
B
bodem met de juristen der overige beschaafde volken; de
internationale gedachtenwisseling wordt bevorderd; het ge-
vaar vermeden, dat onze wetenschap, meer misschien dan
eenige andere, bedreigt: beperking van den horizont tot de
4 enge grenzen van een land.
Doch niet alleen bevat het tegenwoordig recht vele Ro- ­
meinschrechtelijke bestanddeelen, de voorspelling is niet ge-
waagd, dat het Romeinsche Recht nog langen tüd bruik- ,
bare rechtsstof zal leveren. Recht is ordening der maatschap- ,
pelijke betrekkingen. Zün deze dezelfde gebleven, de Ro-
meinsche rechtsregel zal, indien doeltreffend was gesteld, ,
blüven gelden. Een sprekend voorbeeld gaf onlangs Monte-
negro te zien. Het tot nu toe geldend gewoonterecht wilde .
men door een burgerlük wetboek vervangen. Van bestaande n 2
j wetgevingen was men onafhankelük; zelfstandigheid werd
# beoogd. De redacteur, een Russisch hoogleeraar, was wel- _
bekend met West-Europeesche rechtstoestanden , maar tevens V.
Q doorkneed in het Slavische recht. En, ondanks dit alles,
. werd het verbintenissenrecht toch grootendeels weder Ro-
meinsch! ­
Op deze eigenschap van het Romeinsche Recht doelde
V WINDSGHEID, waar hü schreef (Pemdelczfen, § 6): ,,De inhoud y'
van het Romeinsche Recht berust voor een groot gedeelte -,
I niet op de eigenaardigheid van den Romeinschen volksgeest, 5
l maar is niets, dan de uitdrukking van algemeen mensche­
lijke opvattingen over algemeen menschelijke betrekkingen, 2
. alleen ontwikkeld met een meesterschap, dat sedert geene iï
J jurisprudentie en geene wetgevingskunst heeft weten te be-
V reiken - en dus onmiddellijk bruikbaar, waar beschaafde
i menschen samenleven! l j
De beide hier aangeduide gezichtspunten geven reden te
à
s
. l
E
F