HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 30

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 8.39 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

~
fïs,
r l
4
28 .
S? n?
werkelijke leven en brachten daarbg de rechtsregels en
rechtsvragen. ter sprake. Kunnen wg al niet die methode
geheel overnemen, wg behooren ze althans tot aanvulling ·
‘ te gebruiken van het meer systematisch en theoretisch on-
derricht. Mgn_ernstig streven zal het zgn, door het Romein-
sche Recht bg te dragen tot de vorming van Nederlandsche
juristen, bg het onderwgs rekening te houden met de eischen. ‘ Q
`lg van onze maatschappij. Mocht ik niet te zeer achterblgven
bg het ideaal, dat ik voor oogen heb, en mg aldus het
vertrouwen waardig toonen, dat Gg in mg hebt willen
j stellen! E
MIJNE HEEREN PnoEEssoEE1v, voonmkn MIJNE
AMBTGENOOTEN in ENGEEEN zml E
. *(!·«
il! Uit Uwen kring is een man weggerukt, die, naar het j
getuigenis van ambtgenoot en leerling, uitmuntte door zeld- _
. zame gaven van verstand en hart. Voor hoevelen had
E D’ABLAING nog een leidsman en voorganger kunnen zgn .
op den weg der studie! Welke belangrijke resultaten had- j
den wg nog mogen verwachten van zgne onderzoekingen j
op een terrein, waarop weinigen thuis zgn gelgk hg het p
was! Het heeft niet zoo mogen zgn. In de kracht des levens
. ’ is hg ontroofd aan zgn huisgezin, aan zgne ambtgenooten [
i en vrienden, aan de Universiteit. De droefheid, door zgn
heengaan veroorzaakt, heeft U niet belet mg, zgn opvol-
ger, met een hartelgk welkom te gemoet te treden. Met
zooveel vriendelgkheid in Uw midden te worden ontvan-
gen, het is eene eer, die ik hoog schat. Sedert ik, heden
juist tien jaren geleden, te dezer zelfder plaatse, den doc-
toralen graad mocht verwerven, is onverzwakt gebleven
ë
» . -we-«.“.$..`..... n-".“..._.,.,`,.......i,-r...,..W .,... ., ‘i