HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 29

JPEG (Deze pagina), 1.01 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

é 27
V
J van die grondbeginselen; welker voortdurende toepassing
i onontbeerlgk is voor de gezondheid van het rechtsleven. De
moderne staatsinstellingen scheiden de toepassing en de her-
E vorming van het recht; wij missen de rechtscheppende macht
van praetor en juristen; het stelsel van eodiücatie vertraagt
· den gang der wetgeving. Laat ons niettemin steeds het woord 4
van MAINE in het oog houden; dat het geluk van een volk j
er van afhangt; dat de klove tusschen recht en maatschappü . j
zoo eng mogelijk zij! Laat de studie van het Romeinsche j
Recht ons in staat stellen; dat ideaal te naderen! ·
‘ E
EDEL Gaooïr AGHTBARE HEEREN OUEAtroREN
DEZEB. HOOGESCHOOL! {
1
jj Het is voor een niet gering deel aan Uwe veelvermo­ l
gende aanbeveling toe te schrijven; dat het onderwns in
i het Romeinsche Recht aan deze Universiteit aan mg wordt
A toevertrouwd. Van het gewicht en de moeilijkheid dezer u
­ taak ben ik ten volle doordrongen. Vreemd is zij mg niet.
j Gedurende zeven jaren mocht ik te Groningen hetzelfde ‘
_ { leervak vertegenwoordigen; dat mij hier is opgedragen. Ik
I deed het met liefde; ik gevoelde mij tevreden in myn
Q werkkring. Wat mg voor Uwe vereerende roepstem deed
[ zwichten; het was vooral het vooruitzicht op een ruimer
arbeidsveld aan deze Universiteit; nog altijd het meest be-
zocht door onze toekomstige rechtsgeleerden.
li Van de verschillende gezichtspunten; waaruit zich het
j Romeinsche Recht laat bezien; trachtte ik U zooeven een
der voornaamste te schetsen. Ook de practische richting van ;
j het onderwijs der Romeinsche rechtsgeleerden verdient na-
volging. Zij gingen uit van een büzonder geval uit het