HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 26

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

l z
24 ‘ .
J nicht sein", schreef onlangs GIERKE ‘). Moest ook deze
beweging heengaan over de hoofden der juristen,‘dan ware
i dit niet alleen eene grievende krenking voor de rechtswe-
tenschap, die hare beoefenaars, met inspanning van al hunne
krachten, behooren af te wenden; het ware tevens in strijd
, met het algemeen belang. Ontbreken toch zou dan de rus-
[ tige overweging, het kalm beraad, dat den echten jurist
j kenmerkt. Meer dan iemand is hü geroepen, het evenwicht
‘ te bewaren tusschen de krachten, die elkaar in de maat-
schappij bestoken. Houdt hij onverzettelijk vast aan het -
~ overgeleverde dogma, dan zal de strijd worden verscherpt.
ë , Wie de sociale stroomingen weet te leiden, is in waarheid g
j meer conservatief, dan wie hardnekkig zich er tegen verzet.
« ï . ,_ :
“ ï Laat ons thans terugkeeren tot ons uitgangspunt: de it
t ' {waarde van het Rorneinsche Recht voor de rechtsstudie in gi
onzen tijd. Niet zelden wordt de schadelüke richting in de i
j ‘ rechtsbeoefening, die ik trachtte U te schetsen, juist toege- §
g schreven aan den invloed van het Romeinsche Recht. Ware , ­
het verwijt gegrond, kon men inderdaad aantoonen, dat het jf
l F . Romeinsohe Recht zulk noodlottig doetrinarisme kweekt, het
zoude als propaedeutisch studievak te nauwernood zgn te
redden. De eerste plooi, die aan den geest van den begin- {
i nenden jurist wordt gegeven, mag tot geen prijs een ver- i ‘
P5, F keerde zijn. Doch het verwijt is ongegrond. Tegen de ver-
eering van het dogma vormt het Romeinsche Recht nog
steeds eene uitstekende leerschool, mits men niet blijve
{ j . hangen aan den uiterlijken schijn, maar doordringe tot het
. -­- Q!
‘ ‘) In zijne interessante rede: die soziale Aufgabe des Privatrechts, -­- lj
K Berlin, 1889, bl. 45. ij
i .
[ .