HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 25

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

' 23
vv
beeld eene behoorlüke regeling van de aansprakelükheid des
werkgevers voor ongelukken, zünen arbeiders overkomen.
, Het baat niet, of Gij reeksen van gevallen aanwijst, waar
‘ het Romeinsche en` het geldende recht schadevergoeding A
toekennen, zonder dat van schuld blijkt. Toch werpt men
j U voor den voet, dat Uwe wenschen afstuiten op on-
t wrikbare principes, dat ze in strijd zijn met het gemeene
, recht. ·
_ j Er was een tijd, toen het gevaarlijk was te tornen aan
_ ‘ de regels van het Romeinsche Recht, toen de Groningsche · ·
Rector weigerde de thesis toe te laten, dat het Romeinsche
· Recht in Drente niet had wettelijke kracht, als zünde ”
deze ,,in detrimentum salutis Academiae." Er was een
j, tüd, toen het Zaissez faire gold als de hoogste wijsheid op
het geheele gebied van recht en Staat. Thans dient ,,het _
gemeene recht" als bolwerk tot verdediging van het be-
· houd. ,,Wo Begriiïe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten
, Zeit sich ein."
f ‘ In het conservatisme der juristen schuilt een groot ge-
l vaar. Op den duur hervormingen tegen te houden, daartoe ‘
j is het onmachtig; de wassende stroom der openbare meening
· bekommert zich weinig om de dammetjes, die de rechtsge-
, leerden met hunne dogma’s opwerpen. Tegenover hunne
uitspraak: het kam met, stelt de maatschappij hare leus:
het moet. Leerzaam is de geschiedenis van het strafrecht in
i _ de vorige eeuw, ons dezer dagen door Prof. POLs herinnerd.
De nieuwe richting ging niet uit van de rechtsgeleerden.
` ‘ Integendeel, de gezaghebbenden onder hen lachten om de
vertoogen van BECGARIA en zijne geestverwanten. Heeft de ­
E wereldgeschiedenis zich aan hun tegenstand gestoord?
` ,,Unser Privatrecht wird sozialer sein, oder es wird

a