HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.44 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

E
l l
S .
20 [
.` Y
j vaatrecht, zich niet bemoeit en niet behoort te bemoeien *
l met de verdeeling der rijkdommen, deze veeleer overlaat en
behoort over te laten aan de vrye werking der maatschap-
‘ pelijke krachten, zooals het heet ,,een kunstig raderwerk, -
dat de plompe dwangwet niet kan verbeteren, maar alleen l
kan storen“. Deze leer wordt door geene enkele positieve V j
_ rechtsorde bewaarheid. De bescherming van den privaten E
eigendom, de handhaving der overeenkomsten, de erkenning
ë van het erfrecht - de drie grondslagen onzer burgerlijke
l wetgeving - het zijn regelingen, die in het algemeen over- T
i eenstemmen met onze tegenwoordige inzichten en doeltref­ .
g fend zijn voor de maatschappij, maar die niettemin hun F
i gezag en hunne werking ontleenen aan de uitspraak van ,
F, de rechtsorde. En zelfs bg huldiging dezer beginselen, hoe- l
ii. veel verschil in de uitwerking! Wü zijn zoo vastgeroest in
het denkbeeld, dat hetgeen wij voor ons zien het natuur- E
F lijke is, dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen, voor
j welke veranderingen het privaatrecht, ook met behoud zijner
i fundamenten, vatbaar zou zijn. De Weener hoogleeraar AN- ,
j TON MENGER heeft deze stelling treffend geïllustreerd ‘), door ·
het meergenoemde Duitsche Ontwerp te toetsen aan de be-
‘ langen en inzichten der ,,besitzlosen Volksklassen“. Zijn
betoog wordt ontsierd door de voortdurende beschuldiging,
_ als zoude de geringschatting van de rechten der minvermo- j [
QV genden aan opzet zijn toe te schrijven, terwijl inderdaad
ïl vooral sleur en doctrinarisme in het spel zgn. Indrukwek- _
kend is zijne beschouwing niettemin. Het wordt bijna on- fi
mogelijk, daartegenover vol te houden, dat het iets nieuws l
’) Das bürgcrlichc Recht und die besitzlosen Vollcshlassen, in Archiv f. so-
ziale Gesetzgebung und Statistilc, Jg. 2, bl. 1--73, -L19-482. *
i l
_ +
ï .
il Q
ï__ p __ __,_p_____ W ,n_,_,,,__,, __ M _, n .___ A _,__._“_____n__-~,.._, ..,.. __.c._, ..,, te -. X