HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 8.38 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

I
. E
18 .
‘ missie voor het Duitsche Ontwerp, bijna geheel samenge- `
steld uit practici, en dus vrij van de kamergeleerdheid, die
aan professoren pleegt te worden toegeschreven?Niettegen­ i
staande de feitelijke toestanden hemelsbreed verschillen, niet- I
i tegenstaande de correctieven ontbreken, die te Rome den _
regel verzachtten, keert men terug tot het recht der oude _,
_ Romeinen: men verordent, dat koop huur zal breken; dat _
i den huurder eene korte spanne tijds na de opzegging ver- ii
gund wordt om het gehuurde te verlaten, noemt de Toe- g
_ lichting euphemistisch een middelweg! Een aangenaam voor-
uitzicht voor den winkelier of kofüehuishouder in de hoofd- i
stad, die, rekenende op een langen huurtijd, groote kosten
heeft aangewend om zich eene clientele te verschaiïen, die «
I hem bij verhuizing grootendeels zal ontsnappen. En wat is =
ii ‘ de reden, waarom de Ontwerpers dien weg inslaan? Ont-
° daan van alle fraaie woorden, de gehechtheid aan het dogma:
1 het huurcontract verschaft slechts een persoonlijk recht, dat .
niet kan werken tegen derden. Dit doctrinarisme ging toch H
· i " den meesten te ver. Hier althans mag men hopen, dat de ii
belangen der maatschappij niet zullen worden opgeofferd aan q ·
f de zucht, om eene moeielijke juridische constructie te ont- _,
wüken. ` _
l De aangevoerde voorbeelden liggen buiten hetgeen ge- [
. 4 meenlijk de ,,sociale quaestie" heet. Men denke niet, dat
het de eenige zgn. oai; naar aanleiding van het Duitsche j
Ontwerp ware de reeks gemakkelük uit te breiden. Liever-
. echter vraag ik nog Uwe aandacht voor enkele opmerkin- I `
gen over de taak van den jurist en den wetgever ten aan- .
zien der sociale quaestie. Dat het tegenwoordige privaat- _
recht voor de lagere volksklassen niet gunstig is, behoeft b
geene verwondering te baren. Het classieke Romeinsche
F.
. l
· z