HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

{,j' ""*'*"""*"· "*****"-*•<*­ -­-» ----·---~«­- ­ · . ,7
i l
‘ I
. 16 ‘
enkel geldt eene quaestie van formuleering. Neen, het is
de vraag, of men onbesohroomd zal erkennen, dat het recht H.
en de macht des eigenaars zich niet verder uitstrekt, dan ‘ {
de wet met het oog op het algemeen belang toestaat, of dat
men elke beperking, als eene van buiten af komende in- ,
breuk, den eigenaar moet afdwingen. _
; Het Romeinsohe Recht verklaart, dat de eigendom van 1
den grond medebrengt het eigendoms- of althans het be-
schikkingsrecht over de luehtruimte daarboven en het deel . !
van den aardbol daar beneden, volgens de uitdrukking der
Grlosse: ,,Oujus est solum, ejus debet esse usque ad e0eZum."
Tweeërlei eigendom, verticaal boven elkaar gelegen, wordt j
niet toegelaten: Gij kunt niet zijn eigenaar van een huis, j
dat op mijn grond staat. KUNTZE heeft onlangs uiteengezet, j *
H welke practische gezichtspunten de Romeinen tot dien regel i
brachten. Sedert zijn de maatschappelijke toestanden en de i j
· inzichten veranderd. Toch bleef het dogma: scheidingvan j
_ eigendommen door horizontale grensvlakken is onbestaanbaar. i
V Let wel: men betoogt niet, dat de étagen-eigendom, hoewel X
p j deze voorkomt in tal van Fransche, Duitsche en Oostenrijk- i
,; sche steden, practisch ongewenscht is en dus niet moet
worden erkend; daarover zou men van gedachten kunnen ·
vi wisselen. Ook steunt men niet in de eerste plaats daarop,
' ‘ dat de wet een verbod inhoudt, dit punt is in Nederland zeer
controvers. Neen, men tracht ons diets te maken , dat de in- i
stelling juridiek onmogelyk is, dat zij is een wanbegrip,
i eene juridische ongerechtigheid. Het Duitsche ontwerp volgt T `
getrouw het dogma: ,,het recht van den eigenaar van een ; j
onroerend goed strekt zich uit tot de ruimte boven de l
oppervlakte en tot het lichaam der aarde daaronder"
(§ 849). Men heeft gevraagd, of dit artikel ernstig gemeend i
l.