HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

l
de l
l
I 1
13
sche Recht als ,,logisch noodzakelijk“ voorgesteld; wat de l
. Romeinen niet kennen of niet toelaten, heet ,,juridiek on-
mogelijk", of wordt als ,,monstrueus begrip" gebrandmerkt. ` i
Bij de nieuwere schrijvers is vooruitgang niet te miskennen.
Toch kunt Gij BEKKER nog hooren verklaren, dat geen der
iuristischen Dogmatticcr vrij is van zonde, ja dat hü zelf
zich ook schuldig voelt. Ondanks JHERINGJS overweldigend
_ E betoog in een der laatste paragraphen van zün Getst des i
i römtschen Rechts, grijnst U in de literatuur nog steeds de ­ I
,,juridieke onmogelijkheid" tegen. A i
Gelukkig openbaart zich meer en meer verzet tegen deze ‘
begripsverheerlijking. In alle deelen van rechts- en staats-
wetenschap treedt die beweging op den voorgrond; voor de i
toekomst der Nederlandsche rechtswetenschap acht ik het j
een heuglijk verschijnsel, dat er juist onder müne ambt- j
j U genooten zgn, die krachtig daaraan deelnemen. In de staat- j
huishoudkunde maakt de deductieve methode plaats voor i
i waarneming en onderzoek van het werkelijke leven. In het
j. strafrecht zien wij eene jeugdige, veelbelovende Vereeni-
' ` ging optreden, die, het eenzijdig hangen aan begrippen
j moede, studie der maatschappij in haar banier schrijft. Zal
` , er ook eene vereeniging noodig zijn totesociale beoefening . j
j van het privaatrecht? Of zal men algemeen breken met het
doctrinarisme, dat thans nog zulk eene groote rol speelt, I
j niet alleen in Duitschland, maar zeker niet minder in Frank-
rijk en Nederland?
Waartoe de begrippengeleerdheid bij de toepassing van v j
" het recht kan leiden, bewijzen sommige vonnissen. Ik bepaal l
· mij tot eene recente uitspraak van een onzer kantonrechters ‘).
j ') Het vonnis, één voorbeeld uit vele, is te vinden in het Pal.1>cmJusf., ·
j 1888, nv. 74.
te l
l
j i