HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

j a
~ gi l
., {
1 '
j 11
al maatschappij. VISSERING noemde in 1867 ,,de verheffing j
j van de lagere klassen des volks een vraagstuk, dat, tot lof
j van het thans levend geslacht, het groote vraagstuk van den “
dag is geworden." Is sedert de belangstelling in dat vraag-
stuk met reuzenschreden toegenomen, de rechtsgeleerden, die
E aan de oplossing hadden kunnen en moeten medewerken, heb- I
ben tot dusver die taak niet vervuld. Hunne houding in dezen
; _ kan beslissend zijn voor de toekomst der rechtswetenschap. · .
Maar ook bg andere onderwerpen blijkt de zwakheid .
onzer rechtsgeleerdheid, vergeleken met de Romeinsche. Waar
het Romeinsche Recht onzekerheid laat, heerscht nog heden · j
l twijfel. Instellingen, waarover het Romeinsche Recht zwijgt,
j brengen onze juristen in verlegenheid. Een enkel voorbeeld.
Volgens welke regels de moderne wetten moeten worden j
lï uitgelegd, staat nog zoo weinig vast, dat ieder, die over j H
eenig deel van het recht een boek schrijft, die vraag op-
nieuw behandelt. H
Het is geen geheim, dat de rechtswetenschapimpopulair
is. Hoe weinig belangstelling wekt zü , zelfs in den kring der (
H ‘ ontwikkelden! Volksboeken over het recht ontbreken geheel; _ l
l ook de tüdschriften houden zich schaars bezig met onder- l
j werpen van recht, en vooral van privaatrecht. Wü juristen H
j kennen ons zelf in dit opzicht. Hoeveel moeite kost het j
j , i ons, een onderwerp te vinden voor eene voordracht in een '
1 kring van beschaafde leeken! LEONHARD zegt geestig: ik H
j weet er slechts één, nam. de redenen, waarom ik het niet _ j
`j kan. En met de wetenschap verliezen hare beoefenaars de ‘
achting en het vertrouwen des volks. Noode duldt men, i
p dat zij plaats nemen in colleges van regeering of zelfbestuur.
Met ,,Juristenredeneeringen" is men over het algemeen
weinig ingenomen.
;á ` Q