HomeBegrip en dogma in de rechtswetenschapPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 33.76 MB

N ""'""""°""""` "V "" ` " ' ` 'Y "
l
l
t
` " l
I l
9 · .
il klaard, ziet naar Rome. In den bloeitüd van het Romeinsche
C Recht is er van zoodanige scheiding geen sprake; de inrich-
ting van recht en proces voldoet ook hen die, als de koop- i
man, meer met het verkeersrecht in aanraking komen dan
Q de gewone burger. Ook Engeland en Amerika hebben nimmer
een bijzonder handelsrecht gekend; daar is de Romeinsche
geest meer doorgedrongen dan de Romeinsche letter. I
Wat in de Middeleeuwen plaats had met den handel,
Q, zien wij ·thans ten aanzien van den arbeid. In de laatste ·
r il honderd jaren trad deze machtig op den voorgrond. Een E
j nieuw rechtsgebied is daardoor niet ontsloten. Voor een groot " j
, deel zün de vragen, die opräzen, van privaatrechtelijken i
aard. Het komt in de eerste plaats er op aan, de verhou­
ding te regelen tusschen werkgever en arbeider. Het Ro-
- meinsche privaatrecht laat ons hier in den steek, om de H,
li eenvoudige reden, dat het toestanden geldt, die den Ro- Y
meinen, als slavenhouders, vreemd waren. Men zou denken, j
dat de rechtsgeleerden het zich tot eene eer zouden hebben
gerekend, aan het werk te tügen om nieuwe rechtsvormen
` voor den arbeid te zoeken. Met welk een ijver werpen zich
niet de natuurphilosophen en de taalkundigen op eene nieuw ­
ontdekte reeks van versohgnselenl En hoeveel te meer mocht E I
men dat verwachten van de juristen, die zich eeuwenlang
, met zoovele oude problemen hebben moeten aftobben. Helaas i j
bleek het tegendeel. In plaats van zich met de borst er op j
` toe te leggen, de regels op te sporen, die een contract moeten {
- beheerschen, dat wellicht meer dan eenig anderiin onze
maatschappü voorkomt ­-­ merkte men het nauwelijks op, J
dat de Fransch-Nederlandsche wetgeving, die andere vrij l
' onbelangrijke overeenkomsten breedvoerig regelt, zich hier
beperkt tot een paar, en dan nog gebrekkige artikelen. Toen
li l
I l
l