HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 811.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.81 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

as
6 i
Ik wil de vraag daarlaten, in hoeverre het verslag der
J afdeelingen over de gemeentebegrooting de meest geschikte
plaats was om uwe grieven te uiten. Zoowel de Voorzitter
, van den Raad als de heer DE ICONING hebben de bedenkingen,
die uwe opmerkingen, uit dit oogpunt bezien, bij mij opwekten,
zoo juist geformuleerd, dat ik er geen woord aan behoef toe
te voegen. In art. 26 van de plaatselijke verordening tot
regeling der Universiteit van Amsterdam, die niet dan na
langdurige en velerlei onderhandelingen met de Regeering is
vastgesteld, wordt het toezicht over de Hoogleeraren opge-
" dragen aan het college van Curatoren. Gij weet dat twee
der leden van dit college door den Raad, de drie andere door V
de Regeering worden aangewezen. Ik zou U beleedigen, als ·
.{ ik U lastig viel met de vermelding der slotsommen, die een
·g logisch en juridisch hoofd uit die feiten kan afleiden. Liever
denk ik met het spreekwoord dat den wijze één woord
il genoeg is.
· Laten wij dus dit meer formeele vraagstuk rusten. In veel °
_; hooger mate dan de plaats, waar zij het licht aanschouwde,
bevreemdde mij de inhoud uwer critiek. Ik moet eerlijk beken-
ij . nen dat de kleine bijdrage, die ik in Maart l.l. tot de ver-
li kiezingslitteratuur leverde, mij in October slechts vrij nevelachtig
voor den geest stond. Verschrikt over de forsche taal, waar-
mede Gij in een ofücieel stuk tegen zulk eene kleinigheid te
.l velde trekt, was ik een oogenblik beducht dat een booze
daemon uit mijne pen beschouwingen had doen vloeien, met
il mijne ware bedoelingen ten eenen male in strijd.
Q There are more Z/zzäzgs z`7z kerwezz amd eezrlh, H0raZz`0, er
Than are a’1·eamZ of in our p/zz`l0s0p/zy.
[ Gelukkig slaagde ik er spoedig in een authentiek exemplaar
A te vinden en kon ik mij weldra overtuigen, in hoeverre die
IT vrees gegrond was. Na lezing en herlezing van het door u
zoo hevig aangevallen stuk, kan ik in gemoede verklaren
dat ik U slechts voor een klein deel gelijk kan geven.
Inderdaad mist de brochure het academisch karakter, dat
ii
j