HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 766.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

i Y K W rv D ik

ïJ
AMSTERDAM, 24 November 1888.
l
l
Qaëvewr /
li
r
E
{
" . . ‘!
_ In de zitting van den gemeenteraad van Amsterdam op i
li
26 October l.l. is door U medegedeeld dat gij het raadslid zijt, ;
van wien de volgende opmerking in het verslag der afdeelingen
over de gemeente-begrooting afkomstig is.
,,Zonder in het minst te kort te willen doen aan de §
vrijheid der Professoren van de Universiteit om hunne
olitieke zienswi`ze in geschrift en bi` monde teo enbaren, A
J b .. J . . i
meende een der leden dat zij toch niet u1t het oog l
mogen verliezen, dat zij onderwijs geven aan eene Uni- l
versiteit, toegankelijk voor studenten van iedere gezindheid . l
en richting, en waarvan de kosten door alle belasting- j
schuldigen worden gedragen. Dit lid had met veront­
waardiging kennis genomen van een verkiezingsgeschrift: j
,,Lz gem geval 001z U!/l'LZ7lZ0llZ(Z(Z7l./ Em ’ZU007'{l7 mm zz’0 l
Pr0Z0sz‘zmz‘s0h0 /ëz'0.s’0r’s, door Dr. C. B. SPRUYT, Hoogleeraar K
te Amsterdam." Dat woord vloeit over van fellen haat
tegen de Katholieken. Zij worden daarin gegrietd zooveel
als in een bestek van zes pagina's mogelijk is. Protestanten
worden tegen de Katholieken als aanstaandelandverraders .
" gewaarschuwd, enz. Dergelijk geschrift kan, naar meening
van gezegd lid, niet strekken ter bevordering van den
roem der Universiteit, noch tot verhooging van de achting
. voor gezegden Hoogleeraar.
Gij houdt mij ten goede dat de lezing van deze regelen
uit het verslag mij niet weinig bevreemd heeft en dat ik naar
de nadere toelichting daarvan met eenige belangstelling heb
uitgezien.
il .
1 i