HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 844.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

29
,,lieve, heele lieve en fatsoenlijke idioot"1) - wat staat mg
dan wel van minderen dan hij te wachten! Mag ik er over
klagen dat dagbladschrijvers, die SCHAEPMANB beleefde vormen
missen, mij laten beweren, dat alle niet-liberalen ,,gekrenkt
in ’t verstand" zijn, en dat wel, omdat ik eens, sprekende
over de tactiek der Amsterdamsche radicalen, die hun ergsten
vijand steunen uit ontevredenheid over hun naaste geestve1·­
wanten, gewaagde van een ,,zonderlinge afdwaling van het
gezond verstand" bij de leden dier partij? Het zou dwaasheid
zijn zich over dergelijke wonderlijke beschuldigingen het harnas
aan te trekken. Wie kwaad gesproken heeft van den Heiligen
Stoel, is volgens die heeren tot alles in staat. Hij moge dan
volstrekt niet gezegd hebben wat men hem ten laste legt;
hij heeft het toch geeirzcát. En heeft hij het ook al niet gedacht,
dan heeft hij veel erger dingen gedacht. Kortom hij is onbe-
kwaam tot eenig goed en voorbestemd tot alle kwaad.
Gelukkig dat de invloed dier ketterjagers niet doordringt tot
de kringen, waar eenige kennis en eenig nadenken woont.
Daarom geef ik de hoop niet op dat het mij gelukt is U te
overtuigen, dat uwe critiek op mijn geschrift op een misver
stand berustte. Ben ik daarin geslaagd, dan zal uwe ontevreden-
i heid over mijne bemoeiingen met de verkiezingen plaats moeten
maken voor ingenomenheid met de rondborstigheid en de
kracht, waarmede ik in Maart l. l. voor mijne beginselen op-
gekomen ben. Tenzü Gij de eenigszins ouderwetsche denk-
beelden mocht toegedaan zijn van uw ambtgenoot SILLEM,
_ l die, blijkens zijne rede op 26 Oct. l.l. den professor liefst uit-
l sluitend op de studeerkamer, den bakker in de bakkerij en op
T het Raadhuis . . . de Heeren wil zien. 2)
j Laat ik voor een oogenblik aannemen dat Gij uwe minder
ä 1) Onze VVachter, 1873. Deel I, blz. 143.
p 2) ,,WVat dit (nml. het optreden van Prof. SPRUYT) aangaat, zal spreker niet
J zeggen dat hij het goedkeurt. Het doet hem altijd leed als een geleerde het
vreedzaam gebied der wetenschap verlaat om zich te laten meêsleepen in den
nxaàlslroom der politiek". Mr. J. A. SILLEM volgens het Gemeenteblad Afd. 2, bl. 726.
a
·l