HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 820.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

l
27
j aan te voeren voor de onverdraagzaamheid, door de ultra-
, montanen in Noord­Brabant en elders betoond. Maar ik
bepaal mij tot een zoo onverclacht zegsman, als de heer
DE SAVORNIN LOHMAN voor U zijn moet. Wat hij in zijne
brochure mededeelt is geheel in overeenstemming met den
geest, die sedert het herstel der jezuïtenorde te Rome heerscht,
en die in 1864 door de uitvaardiging van Encycliek en Syl-
labus, in 1870 door het leerstuk der onfeilbaarheid zoo dui-
' delijk aan het licht kwam. Het toont, dat OPZOOMER en
GLADSTONE volmaakt gelijk hadden, toen zij bijtijds tegen de
aanmatigingen der Romeinsche Curie waarschuwden, en dat
Dr. SCHAEPMAN de zaken wat al te licht opnam, toen hij
è zijn ,,vrede, vrede en geen gevaar!" zoo luide deed klinken.
Hoe kan men dan ook bij de volgelingen verdraagzaamheid
verwachten en eerbied voor de overtuiging van andersden-
kenden, als de onfeilbare voorganger, de plaatsvervanger Gods
op aarde, de meeningen zijner tegenstanders openlijk ver-
­- doemt, en beweert dat zulke lieden in een rechtgeordenden
staat niet geduld mogen worden.
_ Inderdaad moet Gij - Geachte Heer - behooren tot de
i ` vele Katholieken, die zich niet op de hoogte hebben gehouden
; = van den nieuwen weg, dien de Curie in deze eeuw heeft
ingeslagen. Waart Gij bekend geweest met de geschiedenis
uwer eigen Kerk, dan zoudt Gij in mijn woord aan de
j Protestantsche kiezers niet anders gezien hebben dan eene
herinnering aan feiten, bij den ernstigen beoefenaar der historie
maar al te zeer bekend, door het groote publiek, dat onna-
dcnkend daarheen leeft, maar al te zeer vergeten. Zoolang
ii Rome beweert dat de paus, ex crzlhsdmz sprekend over geloof
en zeden, onfeilbaar is, en dat men hem ook ten aanzien
der inrichting van de Kerk en de bepaling der grenzen van
i hare macht onbepaalde gehoorzaamheid verschuldigd is,
ï moet ieder, die deze ongehoorde eischen niet onbepaald
heeft afgewezen, voor den Protestant een onmogelijk volksver-
, tegenwoordiger zijn. En daar de lagere geestelijken, sedert
ii de gedeeltelijke scheiding van Kerk en Staat, die de Fransche