HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 813.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

L,
26
l
. . . ,,E1‘11 1`11s;>r‘c1‘1‘111· k1z1111’1’Z1‘:q`111·.s‘11&1»11 r1f1`11 ke/1z’1y9111’~
,,1‘1°1111·111‘ ‘Z/{lil áZ­/I7Z£’/[lil/Z(2’.`6`ဒ .S'(ZX?é’lZ; 1`11 de [{[l7?Z6’7' sp1·@e1>1‘
,,11//11*11 dr) 710Z/tsvw·1‘1;g`1·112c1001·d1lg€1’, 1*11 r/E /(1z1‘h0/1`11/Ee‘11 :r·11~ l
,,12’1v1 g1‘1·11 /1`m’e11 /ZKZZZ/’ dwz Haag, 1z’1`e‘ hm zzzkt ·z1e1·1‘cg1>11­
,,ït·001·1z’1`g‘c11. " ’ ’
,, ,,Zijne onwelluidcnde discoursen dienen immer om voor
,,de openbare school te st-rijden en de billijkste grieven,
,,die ook hem als Katholiek volksvertegenwoorcliger grie-
,,ven moesten, te doen vergeten, en dat terwijl het bijzon-
,,der onderwijs n1et slechts van alle hulp verstoken is,
,,maar op allerlei wijze gedwarsboomd en bemoeilijkt ­
,,wordt. ~ Z1/ke ï10/ksvw·Zeg1·11ïr100.1‘12?1;g£1·s kZl7Z7Z€ll wg
_ ,,7/ZZlS`J`¢`/Z. ­- T/é’7'l‘é’g'£’/lïcl'00/'(Z7Z;§"6’/Z 0/LS 11z`1’1‘." "
. Vat een einde behoorde te nemen: a’1z!1kz1ï01) !l,24áᣒl­
7 77 ·
,,32/Z/l?£`ó’ AOZLZ/Z/ig`, 111q11/11*1*1* VERHEIJEN, ï0rz01‘1z’001‘ ge 111
,,01 d’2lZ1’6’/Z 1z’1· [{07/ZL’/’ 1z’1’ K111%0lz`1»12e ó1·Z1111g1~11 öes1‘1»1z11’1;g‘
,,.s‘cá1m1z’1‘; (ZIZZZ $@11 11200 ’ZU[l7l[ZLZ·(l’é’/Z(l’£’ (l7Z·.S`C0Zl7'S:f`/Z, zc·1z1z1·1`11 ge,
,,011.:1· ó1`//yks/0 g1·1`1··z11’11 z`1111111v· 7/00/’á{7;g”(Z(l7l(l7c’, zzllewz 111rm1·
,,s1‘1·Q·`1z’1‘ ·:11101· de Off/Zá(l/’£’ scáac/. D111z1· moet ,,een eind"
,,aan komen, .:00 7lOg l1z11g.1>1· K1z1‘,&0/z`1’/e: v0Zèsve’1·Z1;g‘€11-
,,'ZC’00/'(Z7ZLQ`{'/' wi/1 ölqivevz. Uwe á1)`111`1‘.·11»1111»111z’h1>1`1z’ /(c11%0Z1`1·è€
.kZ'c'.U6’i'.S` zullen zich met i`dele licht lewiiwennietlanger
». .l __ e, ¤ _ ¤
,,laten afschepen, maar eer zij uw mandaat vernieuwen, _.
,,zullen zij van u eischen, dat gij 11202 1z’w11Z1`11g11z`1‘wz`sc/1z‘,
,,en naar plicht en overtuiging optreedt voor de Katholieke
YYPY ] I
,,zaak j.
Hoe de vriendelijke vermaning der Katholieke pers in dit
geval hielp en de dwalende Inspecteur, op het rechte pad
teruggekomen, weder in genade werd aangenomen, moge de
belangstellende lezer zelf bij den heer LOHMAN nalezen. Het ge-
heele boekje verdient een herdruk. Al is het voor ieder, die
met de nieuwere geschiedenis bekend is, duidelijk, dat ver-
draagzaamheid en eerbied voor anderer overtuiging nooit van
de ultramontanen te wachten zijn,. dat baat niet voor de velen, “"
die de geschiedenis 7ZZ·é’Z( kennen. Sprekende voorbeelden van j
ultramontaansche heerschzucht en vrijmoedigheid als de heer ·
LQHMAN mededeelt, verdienden daarom in het geheugen van ,
i ieder liberaal en ieder Protestant gegrift te blijven. :
Het zou mi` niet moeili`k vallen tal van andere Getuigen W
.l .l is tn
I .
1) Dr; Savoaxru LoHMA1~:, t. a. p. bl. 61, 62. J
1
l i