HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 866.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.79 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

r.r.-i1j;_Q__Q_,N,Q,-.,_.._ a .. M , _ ._ .. ,. n.....,s
25
nemende gelegenheid om, in die gemeenten, waar geen
Protestanten en diergelijke lieden zijn, de Roomsche op-
vatting van zedelijkheid daar óf?/ZZ·dd€[Z­/lg dm- ozmz·á¢·z'd
ingang te vinden. Zoo wordt, om maar een enkel feit te
noemen, in zeer vele en groote gemeenten in Noord-Brabant
het dansen na zonsondergang, niet slechts door de geeste-
lijkheid, rnaar ook doar dm (Q1/`77Zá’á`7ZZ€7’lZ(Z£l, verboden!" 1)
Nog een enkel voorbeeld van de onbewimpelde wijze, waarop
de heer DE SAVORNIN LOHMAN mededeelt, wat de ultramoir
tanen in Noord-Brabant al zoo durven. Het geldt een ver-
dienstelijk man, den Inspecteur van het lager onderwijs in
Noord­Brabant, zelf een geloovig Katholiek en velejarenlang
afgevaardigde naar de Tweede Kamer.
»In 18 2 had de Ins ecteur van het lager onderivis
. P => .
1n Noord­Brabant, jhr, Mr. VERHEIJEN, een redevoering
gehouden ter gunste van het onderwijzend personeel
bij de openbare lagere school/’ 2)
’ Dat was al te vrijmoedig en de heer V. heeft het bitter
moeten bezuren. De taal, waarmede men hem terecht zet, zou
alleen passend zijn in den mond van een meester tegenover
. zijn ongehoorzame dienaren.
,,Groot is de woede - zegt de heer LOHMAN - der
Roomsche blaadjes; ziehier eenige staaltjes uit de Maas-
bode, de Waarheid en de Nieuwe Ijselbode.
,, ,,De Heer VERHEIJEN heeft gesproken ter gunste van
,,het openbaar onderwijs en over het bijzonder onderwijs
,,gezwegen. Dam·v002· mz heááwz zy); k·z'mw·s hem 7lZ·é’Zf
,,ge/êozczz ; wv·.sez'z‘wz zz`;/1 cïzmrzls de ge/zee/e Kalho/z'¢’èt’
,p€1’s Zegeïz E/ri? èrzvïzar/z`rz’, da! de apczzáezre schaal w·rrZe·zZzgz‘. " "
,, ,,Zooals de lezer ziet, is deze rede van het begin tot
W ,,het einde een smeekschrift ten behoeve van het openbaar
,,onderwijs; een smeekschritt, dat onmogelijk een anderen
~ ,,dan zeer azzrzzzzzwïzavzzerz Z·lZ(l7/'Zlzè on de kiezers van den
<’ .
,,Heer VERHEIJEN maken kan. I’VCZlZ7Z£’€7’ em Zázihalzu/è
,èm1z¢·2·lz`ri over he! 01m’e7~wz` 's s ree/èi 71e·rwzzchz‘ mm
!7 J 7
,,r>e·1z waarcl ier guzzsfe wm hef óqaaazder arzzzïerzvqs ....
T) DE SAvonN1N Lommx, t. a. p. bl. 19-21.
2) DE SAVORNIN Lommn, t. a. p. blz. 61.