HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 787.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.77 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

Q,.
l
l
22 3
l
zekere minachting hebben voor tegenstanders, die niet eens
zien wat vlak voor hunne voeten ligt.
Vergun mij eenige voorbeelden van den aangenamen toe­
stand, dien de ultramontanen, waar zij meester zijn, bereiden
voor de lieden, die het wachtwoord der leiders niet blinde-
lings volgen, te ontleenen aan een getuige, dien Gij moeilijk
als onbetrouwbaar kunt wraken.
In 1875 gaf Mr. A. F. DE Sixvonmn Lommn, destijds Raads- l
heer in het Hofvan Noord­Brabant, thans lid der Tweede Kamer ­
. en Hoogleeraar aan de Universiteit op Gereformeerden grondslag,
eene brochure uit onder den titel: De Staatsschool en de ’
Roomsche Kerk. Deze titel belooft te veel, daar het werkje L _
bijna uitsluitend over Noord­Brabantsche toestanden handelt. j
,,Het schrikbewind der Ultramontanen in Noord-Brabant"
zou een beter titel geweest zijn. Eenige citaten, over wier ä
lengte ik mij niet verontschuldig, daar zij evenredig is aan
`i
de belangrijkheid van den inhoud, zijn voldoende om dat te j
bewijzen.
In het begin zijner brochure spreekt de heer LOHMAN over
de groote wijziging, die omstreeks 1868 in de houding van
vele invloedrijke Noord­Brabantsche Katholieken gekomen is,
en wijst hij op het zegevierend optreden der kiesvereeniging
Noord­Brabant. Hij herinnert hoe sedert dien tijd elke vrij-
zinnige uiting van Katholieke Kamerleden min of meer zacht- j
moedig berispt wordt, terwijl ongehoorzame Katholieken
dadelijk door ,,volgzamer dienaren" vervangen worden.
,,lVIaar ­ vraagt hij verder - bestaat er dan in het
gezond verstand der kiezers geen waarborg tegen priester- '
overheersching?
Vij betwijfelen het. De Kerk weet zich uitnemend in
alle, vooral in onze staatsinstellingen, te schikken. Onge­ ·»,
looflijk is de stoutmoedigheid, waarmede de blaadjes in
de Roomsche provincies de oppermacht van het kiezers-
volk, de afhankelijkheid der afgevaardigden van de kiezers
verkondigen. Nergens wordt het denkbeeld van ,,la sou-
veraineté nationale" praktisch zóó op den voorgrond V
gesteld. Maar de Souvereinen staan onder de, soms {
I
5