HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 862.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

1.i,«~.««=·«·»«‘·‘=··­ · ·· ~­-·­·­·~··-»~-···=·­»-··­­­·-»-=­­«i-­·»`·«· ~«»­-.­ - -,.­ . ..a,.l..,·...,....;...,..«,.,,....i ,.,,... [ . . ï..,. ` -­, rs.~..-.«:4;;»«~.=`
. i
{ ï
l
t l
° 1
l 21 1

, g°. Dat niemand nu de bekeerling van Rome kan worden
T zonder zijn zedelijke en verstandelijke vrijheid prijs
­-I te geven en zijn burgertrouw en plichtbesef aan de
‘ genade van een ander te onderwerpen;
. 4°. Dat Rome gelijkelijk met moderne denkwijs als met
oude historie gebroken heeft/’ 1)
Maar - zult Gij wellicht zeggen ­ zijn OPZOOMER en
GLADSTONE in dezen meer bevoegde beoordeelaars dan Dr.
SCI-IAEPMAN? Blijkt niet uit de onderlinge welwillendheid, die
tusschen personen van verschillende godsdienstige richting in
Nederland, en volgens U bepaaldelijk in den Amsterdamschen
gemeenteraad heerscht, dat OPZOOMER en GLADSTONE zich
l een schrikbeeld gemaakt hebben? Bemerkt men daaruit niet
dat er geen sprake is van een aanvallende politiek van Rome?
Moet men niet erkennen dat de meest welwillende waardeering
van andersdenkenden tot het wezen der Kerk behoort, al
zeggen Encycliek en Syllabus juist het tegendeel? »Plooibaar
( en buigzaam als het leven zelf" verdoemen die geschriften
wel de meeningen van andersdenkenden, maar laten desalniet-
temin bij degenen, die ze als pauselijke uitspraken onbepaal-
delijk eerbiedigen, plaats voor hartelijke waardeering en heusche
bejegening van diezelfde meeningen.
Het is inderdaad opmerkelijk, hoeveel tegenstanders der
I ultramontaansche politiek zich door dergelijke drogredenen in
. i slaap laten wiegen. Omdat de ultramontaneu zachtmoedig
en bescheiden optreden, zoolang zij in de minderheid zijn,
nemen deze goedmoedige lieden aan dat zij niet zoo zwart
zijn als zij schijnen. En spreekt er iemand van ,,het schrik-
* bewind, waaronder het arme Noord-Brabant zucht", dan staan
2 zij gereed in broederlijke eendracht met de ultramontanen een
afkeurend oordeel te vellen over den snoodaard, die zaden
l van tweedracht en godsdiensthaat uitstrooit. W/aarlijk de
l schrandere leiders der ultramontaansche politiek moeten wel
1) W. E. C¤LAD5'l`ONE. TM Vaiirzm zfcrrecx in Z/ëcir bcarivzg rm civil alle-
g`l'(Z7l6`tf, Pag. I2.
l
l.
2
i
1
l
l
l