HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 811.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

20 ë
een zeer onschuldige strekking te geven. Volgens Dr. S<;HAEP­
MAN behelzen bijv. de Encyclica van 1864 met de daarbij =
J
behoorende byllabus ,,n1ets anders dan de veroordeeling der
dwaling en de vaststelling der meest algemeene, diepst zedelijke ‘
beginselen. Hunne uitspraken betreffen het wezen van Kerk
en Staat; de uit dat wezen voortvloeiende verhouding van
beide machten; den oorsprong en het gebied van het recht.
Zij beschrijven meer dan zij gebieden. Vaar zij het eigenlijke
leven raken, zijn zij plooibaar en buigzaam als het leven zelve
_ en voegen zij zich naar iederen eisch van het leven, die niet
in strijd is met de hoogste wet van God".
,,De zaak kan hier slechts even worden aangeroerd, maar
er kan toch op worden gewezen dat de geheele geschiedenis ,
van deze vrijheid, door de Kerk op staatkundig gebied
gehuldigd, getuigenis geeft. Aan geen enkelen staatsvorm
heeft de Kerk haar zegen geweigerd aan geen enkele wet
hare onderwerping/")
Het is U echter bekend dat de indruk, door Encycliek en L
Syllabus op andere staatslieden gemaakt, een geheel andere
geweest is. Bij ons wees OPZOOMER herhaaldelijk op de geva-
ren, waarmede de in die stukken verkondigde leer den
modernen staat en het Protestantisme bedreigt. En in Engeland.
achtte niemand minder dan GLADSTONE zich geroepen naar
aanleiding van het pauselijk programma de vier volgende
stellingen te verdedigen:
i
,,1°. Dat Rome voor de stoute leuze Smzper crzclmz een
staatkunde van geweld en geloofsverandering heeft
in de plaats gesteld.
2°. Dat Rome elk verroest wapen weder heeft opgepoetst {
en voor den dag gehaald, hetwelk al te welwillend
ondersteld werd in onbruik geraakt te zijn. f
l) Dr. H. j. A. M. SCHAEPMAN, een Katholieke partij. Proeve van een
(
Program, 1883. Ik neein deze plaats over uit de nog altijd lezenswaardige brochure .
,,Encycliek en Syllabus," waarin Mr. J. Baron D’Al`LNIS DE BOUROUILL aantoont i
dat er ondanks al de fraaie voorstellingen van ultramontaansclie zijde voor de
niet-Katholieken alle reden bestaat om naar aanleiding van die staatsstukken onraad
te roepen. Het is opmerkelijk dat deze kalme en bezadigde tekstverklaring van
den heer D’AULNIS van ultramontaansche zijde nooit wederlegd schijnt te zijn.
i
l
·
l
l