HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 887.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

p Y. V ~­­ ­­»~·· ~­»««·v.­­«~«>­«~~.»<..­­..~,~;i“·· ­­». v'»v . . .;.,.,,r,.,....,.,...-.z......... ,.,.. M., ,,..QQ`, _. .. . ;..ï._ 4 t ¢­`.,
l
i
19
binaat." ‘) Maar de ultramontaansche leiders zeggen dat wel,
j en zeggen nog veel andere dingen van dien aard.
W /Vij Protestanten hebben, voor zoo verre wij werkelijk be-
langstellen in de geschiedenis der menschheid, met diep leed-
wezen kennis genomen van dergelijke hartstochtelijke en hef-
tige uitingen. Maar niemand onzer heeft er aan gedacht eenig
j Nederlander te verbieden zijne sympathie, ja zijne eerbiedige
i j onderwerping te betuigen aan de mannen, die zoo durven
E l spreken over wat ons heilig is. Zelfs hebben velen onzer
medegewerkt om in 1853 de organisatie tot stand te brengen,
die aan de Pausen in ons land een macht geeft, die zij vroeger
nooit bezeten hebben.
1 Gij daarentegen en sommige andere Katholieken wilt het
` woord ontnemen aan iemand, die zijnen Protestantschen mede-
` kiezers de vraag voorlegt of zij niet al te naief zijn, als zij
eene partij steunen, die zulke denkbeelden koestert en zulke
plannen in haar schild voert. Is er een krachtiger bewijs
voor de onverdraagzaamheid, die kunstmatig van Rome uit
onder u gekweekt wordt? De man, aan wiens gezag Gij
u eerbiedig onderwerpt, volgens uwe meening een gewijd
persoon, wiens woorden worden opgevangen als de god-
spraken bij de volken der oudheid, zegt de grievendste en
’ beleedigendsche woorden over wat voor ons de hoogste
waarde heeft, en verklaart openlijk dat hij niet dan uit nooddwang
· V berust in ons bestaan. En Gij neemt ons kwalijk, als wij op
i gepasten toon te kennen geven dat wij er niet op gesteld zijn
ons door den Paus en zijne dienaren te laten overheerschen!
G Nu weet ik wel dat de woordvoerders der ultramontaansche
l partij er altijd op uit zijn geweest aan de pauselijke encyclica`s
1) ,,Atque iclcirco quamlibet aliain inter Christianos viri ac mulieris praeter
sacramentum conjunctionem cuiuscumque etiain civilis legis vi tactam nihil aliud
: esse nisi turpem atque exitialem concubinatum ab Ecclesia tantopere damnatum".
Ik ontleen dit citaat aan het werk van P. CLEMENS SCHRADER S. ,,¢z'e2· Pabst
zand die madawzwz [a'¢·c1z", Vien 1866, pag. 42. Dit boek, ,,áu_g‘lziz‘cZ van einem
päjàrfliráaaz BeZabwz_gssráz·eiác1z", is een zeer aanbevelenswaardige lectuur voor
personen, die meenen dat het ultrainontanisnie uit een staatkundig oogpunt niet
gevaarlijk is.
l
El
1