HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 797.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

. `
I
2
IS
toch helaas niet aan te twijfelen dat Zijne Heiligheid bij die
dwalingen en de daarbij behoorende schanddaden in de eerste g
plaats aan hen denkt. Niet alleen hunne geestverwanten, de 1
XN/aldenzen enz., maar LUTHER zelf worden als de modellen
der hedendaagsche booswichten vermeld, wier Christelijke
bestrijding de Heilige Vader met dit apostolisch woord voor-
namelijk bedoelt. {
Het is voorzeker niet noodig u te herinneren dat PIUS IX j
in de Encyclica van 1864 en den daarbij behoorenden Syllabus
geheel in overeenstemming met zijn rondborstigen voorganger
de vrijheid van drukpers en de vrijheid van geweten verdoemt
en de meening, dat eenige andere dan de Katholieke Godsdienst j
zou geduld mogen worden, als een verfoeilijke dwaling `l
brandmerkt.
KI/`anneer het Hoofd der Katholieke Kerk dergelijke stel- V
lingen uitspreekt en van de geloovigen vordert dat zij zijne
uitspraken blindelings zullen aannemen, dan komt hij op het j
gebied der politiek, dan treedt hij op als het hoofd eener l`*
staatkundige partij, die in alle landen van Europa vijandig
staat tegenover al de rechten, tot wier verwerving en hand-
having de Protestanten der 16de en 17de eeuw gestreden
hebben. Tegen hem en zijne aanhangers past den Protestant
niets anders dan een ernstige en onverzettelijke tegenstand.
In geen geval een ultramontaanl moet zijn leuze zijn. j
Maar wie zal zoo dwaas wezen onze katholieke landgenoo­ '
ten aansprakelijk te stellen voor de heftige en ruwe taal, die H
nu en dan aan pauselijke lippen ontsnapt is? Zy toch zullen j
niet van andersdenkenden spreken als van ,,het vuil en de
schande van het menschelijk geslacht". Evenmin zeggen lt
van de huwelijken hunner Protestantsche medeburgers, wat j
Pius IX in zijne allocutie van 27 September 1852 van de
I huwelijken der >>Christenen" verklaart >>dat elke verbinding
tusschen man en vrouw, die onder Christenen, krachtens i
welke burgerlijke wet dan ook, zonder het sacrament des 1
huwelijks aangegaan wordt, niets anders is dan een schandelijk
en verderfelijk, door de Kerk zoozeer veroordeeld, concu­
l
l
?'
ï
1