HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 868.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

jr, je - e ·~- - · ~ a W · a - . . q;.v ..- ,,.. .,.wwm......i...........g.;;ïa. ~_..
IG
Nadat de Paus er op gewezen heeft, hoezeer deze booze
meening met de Roomsche overlevering in strijd is, vervolgt hij: « ai
>>En uit die alleronreinste bron van het Z'/Zlglfä/'é’7ZïZ·57/Zá’ )
vloeit die ongerijmde divaalleer, of liever die waanzin, dat ig
aan ieder mensch gewetensvrij heid moet toegekend worden. j
«Vat aan deze onheilbrengende dwaalleer den weg baant jr
is die volle en onbeperkte vrijheid der meeningen, die
tot verderf van Kerk en Staat overal doordringt, terwijl ·_
sommigen zoo buitengemeen onbeschaamd zijn om te
zeggen dat uit die vrijheid iets goeds voor den godsdienst ig
kan voortvloeien . . . Van daar stamt het bederf der `;
jongelingschap, de verachting van den godsdienst en van ~
e de heiligste wetten onder het volk; van daarin een woord jj
een verderf, voor den staat van grooter beteekenis dan ¥
eenig ander . . . Hiermede staat ook die allerverderfelijkste 1 i
en nooit genoeg te vervloeken en te verfoeien vrijheid in K`)
verband, waardoor de drukpers alle geschriften, welke 2
‘ dan ook, uit mag geven, eene vrijheid, die sommigen
met zoo heftig geschreeuw durven eischen en bevorderen I).
Daarop zegt GREGORIUS XVI dat het onbeschaamd is, te 4
, I
beweren dat de invloed der slechte boeken door de goede g
zou kunnen gekeerd worden, en vraagt hij met verontwaardi·
ging of men dan meent dat vergiften vrijelijk rondgedeeld
mogen worden. Met voldoening herinnert hij aan den maatregel
van het concilie, dat de ,,lijst der verboden boeken" heeft
be onnen en aan CLEMENS XIII die in zi`n Ene clica beweert:
J J
,,dat de grondstof der dwaling nooit weggenomen zal
worden, tenzij de misdadige elementen der bedorvenheid
in de vlammen te niet gaan". 2)
I) Atque ex hoc putidissimo Indifferentismi fonte absurda illa fluit ac erronea _
sententia, seu potius delirnmentum, nsserendam esse ac vindicandam cuilibet libertatem `
conscientiae. Cui quidem pestilentissimo errori viamsternitplenaillaatquein1mOde­ `
rata libertas opinionum, quae in sacrae et civilis rei labem late grassatur, dictitantibus
PSI Sllllllllälll IITIPIICICIIIIIZUH IIOIIHUIIIS, ZLIIQLIICI CX CZL COITIITIOCII Ill ICIIQIOIIEITI P1`OlDïl.D27.I'€.
Inde enim . . . adolescentium in deteriora corruptio, inde in populo sacrorum, remm-
qne ac legum sanctissimarum contemtus, inde uno verbo pestis reipublicae prne qualibet `· i
capitalior ....
Huc spectat deterrima illa ac numquam satis eirecranda et detestabilis libertas
artis librariae ad scripta quaelibet edenda in vulgus, quam tanto convicio audent .
nonnulli effiagitare ac promovere, t. a. p. blz. 324. ;
I ’) Numquam enim materia subtrahetur erroris,nisipravitatis facinorosa elementa '
in flammis combusta depereant. t. a. p. blz. 325.
Z
I