HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 890.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

.»·•«4ar::·<­~:>«¤¤«»»·»­·w«¤e••«¤i¤+ai;•¢=«q·-··»~«.=r.-;..«·¤,·..«.=.­.».,¤­·;»«.:«···«•««i¤•«­««­r«=•¢«·~·»~i·­~·«»~·«»«.··­.·««;L..L,­­....,..L§a·, .,.i >=«A~,.·.·.·t­·ï«.v:=.­»···<~·««1·:

de hernieuwing van middeleeuwsche toestanden. De dagen, toen
ik Katholieken en liberalen zich eendrachtig om THORBECKE
schaarden, toen de scherpe kanten der geloofsverschillen
* schenen af te slijten, hebben voor die Katholieken, evenals
E voor vele Protestanten en Israëlieten, iets van een verloren para-
dijs. En ik ben overtuigd dat zeer veel andere Katholieken,
die, weinig bekend met de geschiedenis dezer eeuw, thans
= ewillig het wachtwoord van uit Rome Cïeins ireerde leiders
( D b
volgen, de ultramontaansche partij verlaten zouden, als zij hare
ware bedoelingen kenden. _
ï Dat Gij zelf tot een dier beide rubrieken behoort, betwijfel
ik geen oogenblik. al ware het alleen om de bereiclwilligheid
I D b · b 7
ü waarmede Gij, althans in theorie, het woord vrij wilt laten.
Gij kunt er op rekenen dat de echte ultramontanen niet weinig
‘ ontstemd zijn over wat hun als uwe halfheid, uwe weifelmoe­
digheid moet voorkomen. In hun stelsel past het niet het
woord vrij te laten, maar wel den tegenstander, die lastig en
gevaarlijk is, ,,een slot op den mond te leggen". En inderdaad
moet men erkennen dat zij op dit punt zich wel zoo gehoorzaam
betoonen aan de pauselijke voorschriften als Gij doet.
Welliclit behoort de Encyclica Mz'2·az·z` ws, door GREGO·
RIUS XVI op I5 Augustus 1832 verzonden, niet tot uwe
_ ·dagelijksche lectuur. Vergun mij U eene bloemlezing daaruit
i aan te bieden.
i >>Wij gaan nu een andere zeer overvloedige oorzaak
van dwalingen na, door welke de Kerk dezer dagen tot
ons diep leedwezen geteisterd wordt, namelijk het z`zzrZzf’e·­
_ rm/z`s11z.e, of die verdorven meening, welke door het bedrog
der boozen zich van alle kanten laat hooren, dat men bij elke
geloofsbelijdenis het eeuwig heil deelachtig zou kunnen
worden, als slechts de zeden gericht worden naar den
, maatstaf van het goede en behoorlijke/’ 1)
l) Alteram nunc persequiinur causam rnalorum uberrimam. quibus afflictari
in praesens coniploramus Ecclesiam, Indiffercntismum scilicet, seu pravam illani
opinionem, quae irnproborum fraude ex omni partc percrebuit, quulibet üclei professione
2J.FI€l`ïl3.`lH POSSE L`.l`lll'll€1.C Sitllltêlll COlTlPLI.l'E1l`I7 si IUOICS {ld l`€CiLl lXOU€S'Ci.CllIC IlO1'l'I`13.Hl.
exigantur, Bij Roskoraiiy, Zlävïzzzxzzmta Caz‘h0/im Tomus II, pag. 323.
i