HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 867.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

13
A bijvallen. Maar buiten hem is er geen raadslid geweest,
4 dat uw eisch aan de hoogleeraren gesteund heeft, en alleen de
Y heer HOVY heeft nagelaten uitdrukkelijk te verklaren dat hij
j dien eisch in beginsel verkeerd vond. Niemand heeft het
noodig geacht te betoogen dat mijne brochure de scherpe
veroordeeling volstrekt niet verdient, die Gij daarover meendet
te moeten uitspreken. ls dit eenvoudig daaraan toe te schrijven
j dat die brochure aan de meeste raadsleden niet bekend was?
Neen, maar de zaak, waarop het aankwam, was de vrijheid
I van spreken der hoogleeraren te handhaven, ook al mocht
j mijn geschriftje al de slechte eigenschappen hebben, die gij
j met zoo kwistige hand daaraan toekent.
i,° Voor mij bestaat er geen enkele reden mij tot de verdedi-
j ging der vrijheid van spreken te bepalen. Zij is, ondanks de
dwaze aanvallen in de ultramontaansche bladen, voorshands
j volkomen veilig en behoeft waarlijk mijne verdediging niet.
j Maar wel acht ik het zeer wenschelijk aan te toonen dat uwe
l grieven tegen mijne verkiczingsbrochure op misverstand berus-
j ten. Ik ben te zeer overtuigd van de dringende noodzake-
l lijkheid der eendrachtige samenwerking van alle Nederlanders,
om te kunnen berusten in de beschuldiging dat ik willens en
j · wetens tot tweedracht en godsdiensthaat zou hebben aangezet.
Gij vergunt mij uwe straks genoemde opmerkingen dat mijn
geschrift >>overvloeit van fellen haat tegen de Katholieken<<
en dat zij daarin >>gegriefd worden, zooveel als in een bestek
van 6 pagina’s mogelijk is<<, te laten voor wat zij zijn;
beweringen zonder eenige schaduw van bewijs, persoonlijke
`li opvattingen, waartegen ieder ander lezer de zijne stellen kan.
Ik kan naar aanleiding daarvan alleen de verklaring afleggen
dat ik mij noch van dien haat, noch van die neiging tot grieven
bewust ben.
Langer moet ik stilstaan bij uwe bewering: ,,Protestanten
worden tegen de Katholieken als aanstaande landverraders
gewaarschuwd?
Hoewel ik het woord landverrader niet gebruikt heb, kan ik
·