HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 772.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.67 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

12
van Home doen herleven; met haar Raadpensionarissen, die A
den kleinsten staat van Europa doen gelden als een wereldrijk; j
met haar Admiralen, die de zee maken tot eene provincie der I
geuniëerde provincien!” ‘) Dat alles was alleen mogelijk door
de vrijheid, die het Protestantisme in beginsel gebracht had. I
En diezelfde vrijheid, hier te lande en vooral hier ter stede
- zij het dan ook nu en dan gebrekkig - gehandhaafd,
toen zij overal elders vertrapt werd, doet Nederland in de j
historiebladen verschijnen als een Protestantsch land en Amster-
dam als eene bij uitnemendheid Protestantsche stad. In den l
gemeenteraad van zulk eene stad eene poging te zien om het
vrije woord te muilbanden, is een verschijnsel, dat verbazing
wekken moet. ii
Inderdaad dwaalt Gij ten eenen male, als Gij meent dat {
G uw eisch aan de hoogleeraren voorshands bij ons te lande
ingang vinden kan. De discussie in den gemeenteraad heeft
U daarvan kunnen overtuigen.
Geen enkel raadslid heeft de meening verdedigd dat in dit I
p » speciale geval" eene censuur door de overheid moest worden j
toegepast. VVel heeft de heer DRIESSEN, Wethouder voor
den Burgerlijken Stand, naar aanleiding daarvan aan >>de
hoogleeraren en over het algemeen alle ambtenaren" eene
vermaning tegen het >> stichten van tweedracht" willen geven. `
_ Maar zou het ondenkbaar zijn, dat de Vethouder voor den
Burgerlijken Stand, als zoodanig natuurlijk een aartsvijand
van de tweedracht, die zoo vele door hem geknoopte ban-
den verscheurt, zijdelings wilde te kennen geven, dat ook
ganzcc;zz‘r·1·zzzzzz’sl¢·rz’«·7z in dezen evenals de hoogleeraren hebben
te handelen? Voor een vijand der tweedracht bestond daar- ll
toe alle reden. Vant wie zag er ooit eendraeht voortkomen
uit het oprakelen van oude en half vergeten grieven, zooals
in het verslag der afdeelingen geschiedde?
Ik geef deze meening natuurlijk voor beter en het is
mogelijk dat de heer DRIESSEN U eenvoudig is willen
1) Dr. H. J. M. A. SCH;lCl’MAN, Yondel. Gedaehtenisrede.
k