HomeAntipapistische felheid of protestantsche plichtsbetrachting?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 901.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 25.78 MB

II
waarin de leer der waarheid gelasterd werd, zij ontvingen
j geen antwoord; buitenlandsche machten dreigden met hun
ongenade, Koningin ELISABETH, Jnconus I, KAREL I, Lonn-
WIIK XIV, - Amsterdam vreesde hun toorn niet/’ 1)
I Meen niet, geachte Heer, dat ik deze regelen aan de rede
2 van den Heer SCHEFFER ontleen met de booze bedoeling
om U te vragen of Amsterdam, dat KAREL I en LODEWI]1; XIV
weerstond, voor U uit den weg zou gaan. Ik had ze noodig om
ii U te verklaren, waarom uw denkbeeld dat de Amsterdamsche
i Overheid mij eene vermaning zou moeten toedienen, mij
inderdaad wat al te zonderling voorkwam om het volkomen
ernstig op te nemen. En tevens kunnen zij strekken om U
lijf duidelijk te maken in welken zin ik terecht zeggen mocht
dat Nederland een Protestantsch land is, eene uitspraak, die
ook tot uwe ,,ontstemming" schijnt te hebben bijgedragen.
Dat ons Vaderland eene beteekenis heeft in de geschiedenis
der menschheid, is waarlijk niet toe te schrijven aan wat onze
jy vaderen gewrocht hebben, toen de zon der geloofseenheid hen
bescheen. Dat het kleine Nederland in alle werelddeelen met
I roem bekend is, dankt het aan zijn moedigen strijd tegen de
machten, die de vrijheid van denken en spreken veroordeelden;
aan zijn gulle herbergzaamheid voor de wakkere mannen van
allerlei geloof, die, overal elders vervolgd, hier de plaats des
vredes, hier de plaats der vrijheid vonden.
Zoo heerlijke vruchten droeg de vrijheid, die de ultramon­
taansche politiek verdoemt, dat zelfs haar verbitterde tegen-
standers in dithyrambische verrukking geraken, als zij van die
vruchten spreken, Roemt niet Dr. SCHAEPMAN, de verdediger
4 van Encycliek en Syllabus, ,,onze glorievolle zeventiende eeuw"
in deze bewoordingen: >>Voor ons, dejongeren en de kleineren,
is de glorie van dat tijdperk eer visioen dan historie; inder-
daad, het geschiedverhaal dier dagen klinkt als een heldendicht.
De Republiek der Vereenigde gewesten met haar Stadhouders,
allen helden en heervoerders; met haar Staten, die den Senaat
*) j’au1·b0zk der U1zz'w1·.riiez'z‘ van Aazzsteraëzm 1884--1885, blz. S3.