HomeIets over de marinePagina 9

JPEG (Deze pagina), 783.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

-. we W--­~ ·.»··~·»«»-­«~·~ ~­~­ .W.w·.­s^. .`.. .,,-.-...r....,,.-« .,.. .g,.;['§ ,_.QQ§,.Q§,;,
7
H nog eenigzins in de zeegaten, maar hun aantal kan in die be-
l perkte ruimten en bij hunne weinige handelbaarheid,waardoor
zij elkaar in gevaar brengen, niet groot zijn. Ook zal er reke-
E ning mede moeten worden gehouden dat de kustversterkingen .
hun vuur niet onderschept zullen willen zien door een groot
aantal verspreide bevriende vaartuigen en de rol van deze
laatsten dus beperkt zal worden. Eerst nadat de versterkingen
gepasseerd zullen zijn, zal onze vloot zich op den vijand mogen
werpen, in zooverre daarvan sprake kan zijn bij 6 mijls vaart
en de tactische fout zal moeten worden gemaakt, niet op het E
" beslissende oogenblik de geheele macht te ontwikkelen, maar .
A ‘ ons partieel laten slaan. Om al die redenen is het wenschelijlc .
zooveel mogelijk oflensieve kracht optehoopen op weinige vaar-
tuigen d. w. z. grootere schepen te bouwen.
..,4,- A Hetzelfde geldt voor de kanonneerbooten waarvan wij een ­ '
dertigtal bezitten, helaas! met het zwaarste en beste geschut I
gewapend. Toch kan de rol dezer vaartuigen in de zeegaten 1
slechts eene zeer bescheidene zijn, nl. eenige schoten te lossen 1
op een snel voorbijvarenden vijand. Hadden zi_j vroeger eenige
goede kansen door hunne geringe afmetingen, de invoering
van snelvurend geschut hebben die weggenomen. Zij zullen ,
‘ zich niet binnen de 2000 Meters kunnen wagen van grootere
beschermde schepen van veel licht geschut voorzien. Op dien
afstand zal de eigen trefkans zeer gering zijn, want de nadeelen
van de geringe afmetingen der booten, gevoeligheid voor de
minste golfbeweging, is behouden. In dezeegaten zullen
. zelden kunnen ageeren, zelfs de Zuiderzee kan het haar lastig i
Y maken. Op Koninginne-verjaardag 1886 midden in den zomer, ‘
werd de Udur, geankerd op het Friesche Vlaak, gedwongen
Stavoren binnen te loopen en de loods ging den tweeden officier
. r