HomeIets over de marinePagina 8

JPEG (Deze pagina), 712.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

6
6
van den zeeofiicier onnoodig. Zij zullen feitelijk bijna steeds
nonactief zijn; rescrve­oHic·ieren dus, maar die elk oogenblik t
actief geplaatst kunnende worden, de voordeelen van eene vaste .
i positie aan wal en daarmede hun levensonderhoud, zullen missen.
Het aantal machinisten toont nog een belangrijk tekort nl.
96 (*) van de benoodigde 326. Pogingen om dit tekort aan
te vullen worden niet gedaan, om reden men er in vredestijd .
geen weg mede zoude weten. ~
Het aantal gasten wijst een tekort aan van 568 op de be-
noodigde 14449. Schrijver meent het aantal binnenslands
benoodigden te kunnen stellen op 441, de minste sterkte
binnenslands gedurende 1888 was 183 , en het aantal kanonniers . 4
. uit deze categorie van schepelingen te vormen is nog verre
beneden de behoefte, bedraagt misschien slechts of è daarvan.
Het materieel onzer zeemacht bestaat uit 4 ramschepen, "°° ·
21 jaren oud, indertijd uitnemende schepen, maar niet meer
op de hoogte van de tegenwoordige eischen, nu zwaarder ge-
schut en torpedo’s eene ruime cellen­verdeeling noodig maken , nu
pantserdekken en beschermde opstelling tegen snelvuur- en
revolver­kan0nnen noodig worden geacht en verder de verbete~
ring van machines en ketels in staat stelt de oorlogschepen y
eene grootere snelheid te geven.
Gerust kan worden aangenomen dat onze pantserschepen in
­ de zeegaten dienst kunnen doen, maar zich daar buiten niet
kunnen wagen en bij den besten wil niet buiten zullen kunnen
komen, laat staan eene vijandelijke landingsvloot op de kust
_ bereiken. · · v
De 12 monitors zijn zeer bruikbaar in de Zuideirzee, ook
(*) Bijlage D der Begrooting,
z