HomeIets over de marinePagina 7

JPEG (Deze pagina), 770.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

.. _‘ Y, . .. ., Y ­~--~­ -« «·»..« -.·WT--.,­»«·~».r,.·~­¢..a«».¢~....,,­«£=r&..:..-,,,,~,._.§..,..r,QQ,.,.,,­,_,,,_,,,._·>,, ,.,..,__M_,,F,_·Q,_,.i___,jY _`P_ _
.,n-
5
Y . _ .
met zich zelven geheel te geven , om van al het gebrekkige nog
l _ het beste te maken, 1net den ijver te verdubbelen om aan het ’
i tekort aan personeel te gemoet te komen, en -, ook die be-
i sehouwingen zijn hunnen natuurlijken doodgestorven.
Om niet te ver terug te gaan herinneren wij hoe in De-
cember 1886 het voorstel tot aanbouwing van een groot schip
tijdelijk werd teruggenomen. Door de aftreding van den toen-
maligen minister, later. door het op den voorgrond brengen
der Grondwetsherziening , kwamen wij op den hoogst verkeerden
weg van uitbreiding van klein, onbetrouwbaar, kostbaar, maar
onbewoonbaar materieel. Die uitbreiding houdt geen rekening
met wat voor ons hoofdzaak is: besparing van personeel; zij
· wordt nog noodlottiger wanneer tot den aanbouw van torpedo-
bootjagers wordt besloten. en daartegen te waarschuwen is een
1* der hooidredenen dezer regelen.
I Herhalingsoefeningen der zeemilitie laten nog op zich wachten,
doch zijn in vooruitzicht gesteld. Ieder die met den milicien in
aanraking is geweest, zal toestemmen dat hij zulk een schat
i van goede eigenschappen bezit, zulk een groote mate van bruik-
baarheid dat bij eenigzins langdurige oefening en herhaling.
daarvan, van hem in oorlogstijd veel is te verwachten. Op het Q
I kleine materieel en op torpedobooten in alle vormen, ook op
I de jagers, kunnen zij niet of tot een onbeduidend bedrag wor- t
den gebruikt. i
Het korps zeeoflicieren is voltallig wat aangaat de organieke
sterkte , en ook nagenoeg wat betreft de bemanning van het thans
Y aanwezige materieel, wanneer namelijk het onzalige denkbeeld
i wordt losgelaten dat een groot aantal, bestemd om te dienen
` op lichte vaartuigen, steeds in vredestijd beschikbaar moet
zijn. Waa1‘lijk voor zulke diensten is de uitgebreide opleiding
· r 32
2
· i
. W D
li r Y