HomeIets over de marinePagina 6

JPEG (Deze pagina), 756.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

..r-
`
redelijk lang verblijf binnenslands of op de schepen voor buiten- W
landsehen dienst, werden zij, soms binnen het jaar, weder naar {
de Koloniën terug gezonden. De eenige goede kans was eene ’
plaatsing op een der schepen voor buitenlandschen dienst; de l
noodzakelijkheid had zich doen gevoelen deze laatsten coüte­ '
que­coüte te behouden, wilde het personeel niet geheel verloopen.
Daar ook een tekort aan zeeoflicieren en verdere oflicieren be-
stond, was er geen reden tot beklag over te langdurige non-
activiteit.
De zeemilitie werd in den korten tijd voor hare opleiding
beschikbaar, met den meesten ijver en volharding gedresseerd,
maar de herhalingsoefeningen zoo noodig om het vernisje te
bestendigen bleven achterwege. _
Wat Nederland in die afgeloopen jaren van de marine had
te wachten, van de marine zonder oiïicieren, machinisten, _’,__
' matrozen, zonder voorbereiding, zonder deugdelijk onderwezen
miliciens, behoeft niet te worden gezegd. Untrained men on I
board modern warships are worth than useless. Van vrijwilligers,
die zich pas bij het uitbreken van den oorlog aanbieden, was ·
en is tegenwoordig minder dan ooit iets te wachten.
De afschaffing der lijfstraüen, dringend geboden als zij was,
wijdde een toestand van overgang in van bedenkelijke ver- l
slapping van de krijgstucht, nu geleden en bijna vergeten.
De ramp van de Adder, het zinken van de Schorpioen, in 1
plaats van de oogen te openen voor het vicieuse der bestaande
toestanden, gaven het prestige der marine een grooten knak
en gedurende eenige jaren werd het mode in de verschillende
couranten alle kleinere of grootere ongevallen met zeker wel- Y
behagen en breed uitgemeten te behandelen. Ondertusschen ·
` gingen ofïicieren en bemanning met dezelfde toewijding door
te
L