HomeIets over de marinePagina 22

JPEG (Deze pagina), 774.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

­ 20 ·
ruim 4000 man en uit o11ze beperkte bevolking kan niet tevens •{
zulk een groot personeel vrijwilligers v. b. v. worden in stand
gehouden. Daarom groote schepen waarop ook de zeemilitie j
ruim kan worden gebruikt. j
Dan vindt ook de non­activiteit een goede oplossing. De
groote ramschepen in dienst gehouden en eene verminderde
vloot van kleine vaartuigen aangenomen zijnde, zouden de
officieren , machinisten enz. van deze laatsten grootendeels emplooi )
_ vinden aan den wal bij opleidingen en instructie; het kleine ij
’overscl1ietende gedeelte zoude ongeveer op de gewone wijze i
als thans op een gedeelte van dat kleine materieel _in de zomer- t
maanden kunnen worden geoefend. ‘
Ongetwijfeld zoude gedurende eenige jaren het eindcijfer der j
Begrooting 15 millioen en hooger zijn. Dit cijfer wordt echter
ook bereikt zoodra het personeel voor het thans bestaande en ..4
in aanbo11w zijnde materieel, aangevuld zal zijn. Voortgaande
met de uitbreiding van materieel zal dat eindcijfer weder klimmen.
Alleen de overgang tot den bouw van grootere schepen houdt
het personeel binnen redelijke perken en het eindcijfer tijdelijk
boven, later beneden de 144 millioen. _ A
i Wil men dien weg niet op, is ook dat eindcijfer te hoog da11 moet I °
­ er zeker ook geen klein materieel worden aangebouwd,dan moet °
zelfs het bestaande ingekrompen. En voor het ten behoeve der i
marine aantewijzen bedrag moet worden verkregen een geheel, des · _
l noods een klein geheel, maar waarbij verband bestaat tusschen
materieel en personeel, dit laatste redelijker wordt behandeld
en behoorlijk voorbereid tot zijne dan zeer bescheiden bestemming. E
E Nu gebrek aan officieren, machinisten, schepelingen en kader `
h 26 jaren lang heeft bestaan, nu al die jaren het personeel be- i
i l ‘ stond uit iicht volk, en met dat personeel toch nog redelijke
L i A l I
j A