HomeIets over de marinePagina 20

JPEG (Deze pagina), 726.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

.,(`­#/A l HW V l
18
een azmvmzg zgn gcmemlxzf. De meer rationeel samengestelde vloot
zoude eene besparing geven van o. a.: j
57 zeeoflicieren op de 230
69 machinisten zr zz 218
15 konstabels rz zz 107 l
144 gasten-kanonniers v zz 604 ·,
189 vuurstokers. vr zr 628
120 torpedisten /1 ~ 340
Hierbij is gerekend dat de 3 aantebouwen ramschepenzouden j
' ' zijn flinke, zware, gepantserde zeeschepen. H
Voor ons is het hoofdzaak spaarzaam te zün met personeel
en dit wordt bij het thans gevolgde systeem van uitbreiding
van klein materieel niet betracht. i
Wat ook het tegenwoordige programma bedenkelijk maakt
is dat na de eventueele uitbreiding onzer torpedovloot, waar- l
schijnlijk te midden daarvan de vervanging der oude ramschepen
zich op zal dringen. Maar al ware dit niet het geval, dan nog
kan als zeker worden aangenomen, dat bij de verhoogde be- h l
langstelling in ons defensiewezen het gemis aan dekking der :
Noordzeekust de aandacht zal trekken. Het is niet te loochenen j
dat die taak der landmacht zwaar zal vallen, en zij rust toch
t geheel op hare schouders want de marine kan zich niet, mag i
H zich niet, buiten de zeegaten wagen. Dat mag zij ook niet, zelfs
al hebben wij in het Marsdiep eene belangrijke scheepsmacht,
` dan alleen in het geval eene landing moet worden afgeweerd.
Geen landing zal worden ondernomen tenzij de vijand onbetwist
meester is van de zee, eene haven bezit of binnenkort kan
­ bemachtigen. En de aanwezigheid van eene aantal sterke schepen
E ter reede van Texel zal dus altijd ee11e groote beteekenis hebben ?
i E bij pogingen tot landing op onze kust. Die hulp, dat voorbe«