HomeIets over de marinePagina 19

JPEG (Deze pagina), 688.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

u .
17 t
i 24 zeeofflcieren
36 machinisten j
i, 252 vuurstokers i
,j 204 gasten-kanonniers ·
60 torpedisten
18 konstabels.
f Het aantal spartorpedobooten dat nu 21 bedraagt kon gerust
dalen tot 10 bestemd voor de Zuiderzee, de oudsten beginnen
reeds te ontvallen, dus het getal zoude spoedig bereikt zijn.
Vernieuwing der oudere en uitbreiding van het aantal tot 28 ` · i t
lj echter zoude f 968,400 vragen.
De 14 bestaande, nog bijna nieuwe, vischtorpedobooten
konden tot dat aantal bepaald blijven.
· Beschikbaar voor den bouw van drie groote ramschepen
· zoude dus zijn circa 9 millioen gulden , die anders toch binnen de
l eerste 9 jaren zullen worden uitgegeven. De vloot zonde volgens
deze veranderde inzichten worden samengesteld als volgt:
Tegenwoordig stelsel. ‘ Voorgesteld stelsel.
‘ A 4 (oudere) ramschepen 4 (oudere) raxnschepen
lj J4i’;;1/er/,·F_^·'r 6 3 I
l ·‘ï'>@·=»~?)­¢»@ 12 monitors 12 monitors p
¥` 30 kanonneerbooten 15 kanonneerbooten
j 20 viselitorpedobooten 14 vischtorpedobooten
j 28 spartorpedobooten 10 spartorpedobooten
Terwijl thans in het buitenland de indruk wordt gemaakt,
j dat wij onze. vloot verwaarloozen, zouden dan drie schepen
àj worden verkregen waarmede ingeval van plannen tot landing
[ wel degelijk rekening zoude moeten worden gehouden, die een
_ t 4 steun zouden zijn voor - en wederkeerig vinden in ­ de visoli-
` j torpedobooten. Moi de oowovzgiozq om onze om/e mmscáeymz zoude
l
`
i
a