HomeIets over de marinePagina 18

JPEG (Deze pagina), 742.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

·,··~«•zv·*"""’>r";•¤•'*·;··•%ï|r7·~­·~»v~T:rq¤;;ii­»:· ­`,,,·,».,,.. .,....`, , , A
u
materieel uittebreiden in de tegenwoordige richting, n.l. met "
· torpeclobooten? ls het raadzaam het 30tal stoomkanonneerhooten i
te onderhouden? j
Deze laatsten hebben gekost f 5,6 millioen, zij zijn 10 -16 I
jaren oud, zij vereischen, o. a.: 60 zeeoflicieren, i
60 machinisten, 30 konstabels, D
30 bootslieden, . 180 gasten. jr
Ware het niet beter het getal dezer vaartuigen te laten '.§
D dalen tot 15 , hoofdzakelijk voor de Zuiderzee bestemd, en over .
te gaan tot den bouw van ramsehepen? Door de vernieuwing van l
de helft der kanonneerbooten na te laten wordt bezuinigd 2.8 mil- i Ii
lioen. Het personeel kon dalen met de helft der bovenaangegeven
ofiicieren enz. Drie ramsehepen in de plaats gesteld zouden toch
nog eene besparing geven., Maar bovendien indien 3 zulke schepen
in dienst werden gehouden, dan zou het aantal non-actieve officieren, M 4
machinisten en nu doelloos, op de wachtschepen opgehoopt kader ij
· en bemanning verminderen. Gedurende den bouw der grootere
schepen blijven d_e kanonneerbooten beschikbaar om telkens,
­ wanneer één der eersten gereed komt, met 5 te worden vermin­ · D
derd of in de reserve gebracht, voor zooverre zij niet reeds 14
j door ouderdom ontvallen mochten zijn. · · «f
Werd de nu nog voorgenomen uitbreiding met 6 torpedo-
bootjagers, eb vischtorpedobooten en 9 spartorpedobooten ook j
achterwege gelaten, dan zoude dit eene besparing geven van j
5.2 millioen, Dit geld wordt toch werkelijk nuttigcr besteed
aan ramsehepen, afgezien van de daadzaak dat het ons onmo-
gelijk zal zijn al die vaartuigen te bemannen. Voor dei6 l
L I torpedobootjagers alléén kunnen toch gerekend worden noodig- ik
' te zijn 0. a.: j
W l_ l _ (*) Volgens de bestaande bemanningslijsten 240. A _ . j
i . l
l
F
ï
-. `·