HomeIets over de marinePagina 17

JPEG (Deze pagina), 753.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

ï ;
aa i
15 .
Wie eenig denkbeeld wil krijgen omtrent den toestand waarin j
de schepelingen der Koninklijke Nederlandsche Marine ver-
keeren. na een verblijf in Oost­Indie, bezoeke een transport N
i schepelingen, overgevoerd met de mailbooten der Maatschappij
Nederland of Rotterdamsche Tiloyd.
Ook physiek dus staan onze bemanningen verre achter bij
die van elke andere zeemogendheid, iets dat temeer te bejam-
meren is bij de kostbare eigenschappen die zij overigens bezitten
en waarvan zij blijken geven zoodra in dringende gevallen, hunne . A
L hulp en inspanning noodig is. Met het oog op die lichamelijke
zwakheid van onze vrijwilligers, kan dan ook de hulp der ma- l
riniers, die relatief weinig in de tropen verkeeren, niet worden
i° gemist.
i ._..
iii Het bud et van Marine is o evoerd tot `1<L,2I0.000. Al
E Pg
« dadelijk dient er op gewezen dat die som minstens moet worden .
is vermeerderd met f 323.000 , afgetrokken wegens vermoedelijke
onvoltalligheid der hoogere kwaliteiten en graden, terwijl dan
nog niet is gerekend op het personeel voor oorlogstijd benoo­ ·_
i digd. Het is alleen wat voor verdere aanvulling noodig is der
Z vredesformatie zooals die is gegeven in Art. 32 der marine-
‘. begrooting. Werd het aantal tot het op bijlage D der Begroo-
Y ting begeerde getal uitgebreid ­- en dit moet het streven zijn - ,
lj dan kan op nog f 300-,000 worden gerekend. Veilig kan het 1
lj tegenwoordig eindcijfer op 15 millioen worden geschat,tijdelijk
lager omdat een groot tekort aan personeel bestaat; welk te
kort evenwel een gedeelte van ons materieel waardeloos of tot `
Y, reserve-materieel maakt.
Is Nederland o den oeden we P Is het raadzaam het _ i .
R V P E S
it .
x
» a* . *
l
E