HomeIets over de marinePagina 16

JPEG (Deze pagina), 788.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 16.97 MB

,.....I .... ` ,s ..~,.r .ï,,. ·~à··~, L`., ;.,,...,..,....s...,.,.«.,~..««·`m­`·««·’" . ­«·««~,.,`«~»s»»­··s¥v­~«~»«.i~­·»­. ·«­« «·­~ ·«···~3·~«·­«·’**···«~*····^«~ i
f [
­ Jr
li
14
ä
en orde achteruitgaan! Behalve de weinigen die het ten deel
valt eene plaats te vinden op een der drie schepen voor buiten-
landschen dienst, gaat de rest naar de koloniën en wordt het Qi
meerendeel verdeeld over de kleine seheepjes der Indische mi-
litaire Marine. Oost­Indie, dat ook een evenredig aantal gasten A
mist, heeft daarvoor deze lichtmatrozen en jongens in grooten i
getale noodig. Op die kleine schepen, waar de hitte en geuren 1,,
der machinekamer alles doordringen , de afkoeling der tropische i
nachten wordt gemist, bij regenachtig weder de keus is tusschen
een stikheet , klein volkslogies of eene lange nachtelijke wandeling {
op het natte dek; op die scheepjes, die den zeeman geen belang
inboezemen en die 5-7 mijl loopen, gaat nevens ambitie ook
levenslust en levenskracht verloren. Voortdurend in klein bestek
onder het strenge oog van den meerdere , ontwikkelen zich v,.
kwade neigingen, onverschilligheid en brutaliteit. De wal wordt
niet betreden dan in dienst of des nachts. Gelukt het om zich. i
· tijdelijk meester te blijven en matroos Zdë klasse te worden , li
dan keert dikwijls de oude goede geest terug. Komt de schepeling _ ;
j aan den wal op eene plaats waar te genieten valt, dan wil hij l
V gaarne bijteekenen om tijdelijk de handen eens ruim te hebben ,
611 - dit is de hoofdreden waarom nog bijgeteekend wordt. ,
j Maar het einde is dat de meesten den dienst verlaten, na de11 ‘ >j
lande veel te hebben gekost maar zonder als ukerelv te hebben '
gediend. Zoolaug niet de positie, de vooruitzichten, het ver- j
blijf aan boord, 'de hygiënische omstandigheden verbeterd
worden, zal alle aanvulling van onderen niet baten, om te ‘
verkrijgen wat wij noodig hebben : itinke volwassen vrijwilligers. w
Het groot gebrek aan matrozen lê en 2** klasse , maakt dat
de beschikbaren geen redelijken tijd buiten de tropen blijven. j'
‘ Drie jaar in, drie jaar buiten de tropen, moest de regel zijn.
ï iv
‘ l
af
A l
E